Obwieszczenie I

Wójta Gminy Unisław
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami)
                                                         zawiadamiam, że

w dniu 26.01.2007 r. z wniosku Koncernu Energetycznego „ENERGA S.A.” Rejon Dystrybucji Grudziądz, ul. Curie –Skłodowskiej 6/7, 86-300 Grudziądz

 została wydana decyzja   GBK-7331-CP-5/2006/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej  na „budowie stacji transformatorowej słupowej wraz z powiązaniami  SN i nn” na działkach o numerach ewidencyjnych: 912, 200/23, 200/26, 201/1, 448/2 w Unisławiu.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy w Unisławiu  w terminie 14 dni od jej obwieszczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania  będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (atr.53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W/w decyzja wraz z aktami sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy w Unisławiu, pokój nr 15, II piętro.

Rozdzielnik:
   1. Tablica ogłoszeń  w Urzędzie Gminy
   2. Strona BIP
   3. a/a

metryczka


Wytworzył: Wójta Gminy Unisław (15 marca 2007)
Opublikował: Roman Misiaszek (15 marca 2007, 12:46:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2758