Obwieszczenie Wójta Gminy


Obwieszczenie
Wójta Gminy Unisław

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami)

zawiadamiam, że
w dniu 26.04.2007 r. z wniosku Zakładu Usługowo-Projektowego Kazimierz Lewandowski, 85-799 Bydgoszcz, ul 2 Października 8/1
została wydana decyzja Nr 3/2007 znak: GBK-7331-CP-2/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na „budowie linii energetycznej oświetlenia drogowego przy przystanku PKS ” na działkach nr 9, 10, 79/1 w Grzybnie.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy w Unisławiu w terminie 14 dni od jej obwieszczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (atr.53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W/w decyzja wraz z aktami sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy w Unisławiu, pokój nr 15, II piętro.

metryczka


Wytworzył: Pałucka Maria (27 kwietnia 2007)
Opublikował: Pałucka Maria (27 kwietnia 2007, 14:54:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2883