OBWIESZCZENIE - INWESTYCJA CELU PUBLICZNEGO

Obwieszczenie
Wójta Gminy Unisław

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami)

zawiadamiam, że
w dniu 07.05.2007 r. z wniosku Zakładu Usługowo-Projektowego
Kazimierz Lewandowski, 85-799 Bydgoszcz, ul 2 Października 8/1
została wydana decyzja Nr 4/2007 znak: GBK-7331-CP-1/2007
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
polegającej na „budowie linii energetycznej oświetlenia drogowego
przy przystanku PKS ” na działkach nr 22, 30, 23/1 w Stablewicach.


Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy w Unisławiu w terminie 14 dni od jej obwieszczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (atr.53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W/w decyzja wraz z aktami sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy w Unisławiu, pokój nr 15, II piętro.

metryczka


Wytworzył: Balik Danuta (7 maja 2007)
Opublikował: Pałucka Maria (9 maja 2007, 08:20:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2760