OBWIESZCZENIE WóJTA GMINY DOT. INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Obwieszczenie
Wójta Gminy w Unisławiu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami)

zawiadamiam, że
w dniu 09.05.2007 r. z wniosku SugarPol Sp. z o.o., 00-302 Warszawa, ul. Mariensztat 8
została wydana decyzja Nr 5/2007 znak: GBK-7331-CP-6/2006/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na „budowie przewodu tłocznego oraz przepompowni ścieków na terenie obejmującym działki o nr 399/4, 399/5, 399/6, 72, 60/4, 60/3, 58/4, 38/13 położone w Unisławiu.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy w Unisławiu w terminie 14 dni od jej obwieszczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (atr.53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W/w decyzja wraz z aktami sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy w Unisławiu, pokój nr 15, II piętro.

metryczka


Wytworzył: Balik Danuta (9 maja 2007)
Opublikował: Pałucka Maria (10 maja 2007, 12:25:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2990