Pomoc Publiczna

Program Pomocy Publicznej

Program pomocy publicznej dla przedsiębiorców z tytułu podjęcia działalności gospodarczej, zatrudnienia nowych pracowników oraz zainwestowania w Gminie Unisław.

§ 1

1.  Pomoc publiczna przysługuje przedsiębiorcy z tytułu:

     1)  podjęcia po raz pierwszy na terenie Gminy Unisław działalności gospodarczej;

     2)  zatrudnienia nowych pracowników z terenu Gminy Unisław;

     3)  realizacji inwestycji na terenie Gminy Unisław.

2.  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców przysługuje w formie:

     1)  zwolnień z podatku od nieruchomości.

§ 2

1.  W rozumieniu niniejszej uchwały podjęcie po raz pierwszy na terenie Gminy Unisław
     działalności gospodarczej następuje w przypadku:

     1)  wpisu do ewidencji działalności gospodarczej osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą 
     działalność gospodarczą z siedzibą na terenie Gminy Unisław;

     2)  wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego spółki prawa handlowego z siedzibą na terenie
     Gminy Unisław, której przedmiotem działalności jest pozarolnicza działalność gospodarcza

2.  Przyjmuje się, że działalność została podjęta po raz pierwszy na terenie Gminy Unisław,
     jeżeli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz każdy ze wspólników,
     udziałowców i akcjonariuszy spółki prawa handlowego a także wstępni, zstępni,
     rodzeństwo i małżonkowie tych osób, w okresie 6 miesięcy przed podjęciem działalności
     nie prowadzili tego samego rodzaju działalności gospodarczej na terenie Gminy Unisław.

§ 3

1.  W rozumieniu niniejszej uchwały zatrudnienie nowych pracowników z terenu Gminy Unisław
     następuje w przypadku:

     1)  zatrudnienia w terminie miesiąca przed złożeniem wniosku o zwolnienie z podatku,
     osoby zameldowanej przez co najmniej rok przed zatrudnieniem w Gminie Unisław;

     2)  zwiększenia średnio-rocznego zatrudnienia o jeden pełen etat, licząc od dnia
     zatrudnienia;

     3)  utrzymania zwiększonego stanu zatrudnienia przez okres co najmniej 2 lat od złożenia
     wniosku o zwolnienie;

2.  Zwiększenie średnio-rocznego stanu zatrudnienia oblicza się przez porównanie średniego
     stanu zatrudnienia w roku poprzedzającym zatrudnienie ze średnim stanem zatrudnienia
     w kolejnych pełnych latach po zatrudnieniu.

§ 4

1.  W rozumieniu niniejszej uchwały realizacja inwestycji na terenie Gminy Unisław polega na:

     1)  zakupie nieruchomości;

     2)  budowie budynków, budowli lub obiektów małej architektury trwale związanych z
     gruntem;

     3)  remoncie budynków,

       -   z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.

2.   Uznaje się, że zakup nieruchomości, budowa budynku, budowli lub obiektu oraz remont
     budynków następuje z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą, jeżeli przez okres co
     najmniej 2 lat od złożenia wniosku o zwolnienie będą wykonywane na tej nieruchomości
     lub w tym budynku czynności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

3.  Kwota zainwestowana jest kwotą wynikającą z zapisów aktu notarialnego (w wypadku
     sprzedaży nieruchomości) oraz z faktur dokumentujących poniesione wydatki na budowę
     lub remont.

§ 5

      Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o podjęciu działalności gospodarczej, zatrudnieniu nowych pracowników lub zainwestowaniu, należy przez to rozumieć odpowiednio podjęcie działalności gospodarczej na terenie Gminy Unisław, zatrudnienie nowych pracowników z terenu Gminy Unisław lub realizację inwestycji na terenie Gminy Unisław.

§ 6

1.  Zwalnia się z podatku od nieruchomości przez okres 1 roku nieruchomości, których
     właścicielem jest przedsiębiorca podejmujący po raz pierwszy działalność gospodarczą na
     terenie Gminy Unisław.

2.  Zwolnienie dotyczy nieruchomości, na której są wykonywane czynności związane z
     prowadzeniem działalności gospodarczej.

3.  Kwota zwolnienia z ww. tytułu nie może przekroczyć 6.000,00 zł.

4.  Podstawą zwolnienia może być tylko działalność gospodarcza podjęta po dniu wejścia w
     życie niniejszej uchwały.

§ 7

1.   Zwalnia się z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników
     z Gminy Unisław i/lub zainwestują w Gminie Unisław.

2.  Kwota zwolnienia wynosi:

     1)  6.000,00 zł za zatrudnienie 1 osoby z Gminy Unisław,

     2)  15% wartości inwestycji w Gminie Unisław.

3.  Zwolnienie z tytułu zainwestowania przysługuje w przypadku zainwestowania co najmniej
     kwoty 40.000,00 zł.

4.  Kwotą zainwestowania uprawniającą do zwolnienia jest kwota wydatków inwestycyjnych
     poniesiona w ciągu 2 lat przed zgłoszeniem wniosku o zwolnienie.

5.  Zwolnienie nie przysługuje w przypadku nabycia nieruchomości od wstępnych, zstępnych,
     rodzeństwa lub małżonka.

6.  Najniższa kwota zwolnienia przysługuje z tytułu zatrudnienia 1 osoby i/lub zainwestowania
     40.000,00 zł. Wyższe kwoty zwolnienia przysługują z tytułu zatrudnienia i/lub
     zainwestowania będącego wielokrotnością minimalnego poziomu zatrudnienia i
     zainwestowania uprawniającego do zwolnienia.

7.  Jeżeli wartość kwoty zwolnienia jest wyższa od należnego podatku za dany rok, zwolnienie
     przysługuje również w latach kolejnych, jednakże nie dłużej niż przez 7 lat.

§ 8

1.  Zwolnienie z tytułu podjęcia działalności gospodarczej nie wyklucza zwolnień z pozostałych
     tytułów.

2.  W przypadku zwolnień z tytułu zainwestowania i zatrudnienia, 7 letni okres, o którym
     mowa w § 7 ust. 7, zaczyna się po upływie okresu, za który przysługuje zwolnienie z tytułu
     podjęcia działalności gospodarczej.

3.  Po upływie okresu zwolnienia z tytułu zatrudnienia i zainwestowania, przedsiębiorca może
     ubiegać się o kolejne zwolnienie z tytułu kolejnego zatrudnienia i zainwestowania. Łączny
     okres zwolnień z tytułu zatrudnienia i zainwestowania w stosunku do jednej nieruchomości
     nie może przekroczyć 7 lat.

4.  Po upływie 7 letniego okresu zwolnień, o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorca może
     ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w wysokości 10% wartości nowej
     inwestycji, jeżeli zainwestuje kwotę stanowiącą co najmniej 5-krotność kwoty uzyskanej
     z tytułu zwolnienia przez okres pierwszych 7 lat. Łączny okres zwolnień z tytułu nowej
     inwestycji nie może przekroczyć 7 lat.

§ 9

1.  Zwolnienie z podatku od nieruchomości następuje na wniosek przedsiębiorcy.

2.  Do wniosku o zwolnienie z tytułu podjęcia działalności gospodarczej, należy załączyć
     poświadczenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru
     Sądowego oraz zaświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej.

3.  Do wniosku o zwolnienie z tytułu zatrudnienia i zainwestowania należy dołączyć dokumenty
     poświadczające średni stan zatrudnienia przez ostatni rok przed zatrudnieniem, umowę o
     pracę z mieszkańcem Gminy, dokumenty poświadczające zainwestowanie oraz
     zaświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej.

§ 10

1.  Przedsiębiorca, który uzyskał zwolnienie z tytułu zatrudnienia ma obowiązek składać
     dokumenty poświadczające spełnienie warunków określonych w § 3 za każdy rok
     kalendarzowy, w terminie do końca stycznia roku następnego.

2.  Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować gminę w terminie 14 dni, jeżeli przed
     upływem 2 lat od złożenia wniosku o zwolnienie, przestanie spełniać warunki określone
     w § 3, lub przestanie wykonywać czynności związane z wykonywaną działalnością
     gospodarczą na nieruchomości, której dotyczy zwolnienie lub opust, albo jeżeli przed
     upływem roku od podjęcia działalności gospodarczej ulegnie ona likwidacji, nastąpi
     otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości.

§ 11

1.  Z dniem likwidacji, otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości zwolnienie z podatku od
     nieruchomości z tytułu podjęcia działalności wygasa.

2.  Zwolnienie pozostaje skuteczne za okres od podjęcia działalności gospodarczej do dnia
     likwidacji, otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

§ 12

1.  Zwolnienie z tytułu zatrudnienia i zainwestowania wygasa, jeżeli przedsiębiorca przed
     upływem 2 lat od złożenia wniosku o zwolnienie przestał spełniać warunki określone w § 3
     lub zaprzestał wykonywania czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza
     na nieruchomości, której dotyczy zwolnienie.

2.  W takim wypadku zwolnienie pozostaje skuteczne w części proporcjonalnej do okresu,
     przez który przedsiębiorca spełniał warunki określone w § 3 i wykonywał czynności z
     związane z prowadzoną działalnością gospodarczą na nieruchomości, której dotyczy
     zwolnienie.

§ 13

1.  Jeżeli przedsiębiorca wprowadzi gminę w błąd i wbrew treści § 10 ust. 2 nie przedstawi w
     terminie wymaganych informacji wpływających na prawo do zwolnienia - traci zwolnienie w
     całości. W takim wypadku przedsiębiorca ma obowiązek zapłacić cały należny podatek
     wraz z odsetkami.

§ 14

1.  Zwolnienia nie przysługują przedsiębiorcy, którego przedmiotem działalności jest:

     1)  produkcja, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów wymienionych w
     załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

2.  Pomoc de minimis określona niniejszą uchwałą może być udzielana wyłącznie
     przedsiębiorcom, dla których wartość planowanej pomocy de minimis udzielonej na
     podstawie niniejszej uchwały, łącznie z wartością pomocy de minimis uzyskanej przez
     samego przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie 3 kolejnych lat
     poprzedzających dzień jej udzielenia, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100
     tyś. euro brutto.

3.  Zwolnienia dla przedsiębiorców z podatku od nieruchomości, o których mowa w niniejszej
     uchwale udzielane są zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu KE Nr 69/2001z
     dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE odniesieniu do
     pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001r.).


metryczka


Wytworzył: UG Unisław (1 marca 2007)
Opublikował: Jan Adminowicz (1 marca 2007, 15:22:54)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (24 września 2010, 09:34:27)
Zmieniono: Korekta graficzna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9582