Komunikat w sprawie konsultacji projektu rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

Wójt Gminy Unisław zaprasza do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Unisław w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Unisław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. "

Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Unisław i na rzecz mieszkańców Gminy Unisław.

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii organizacji pozarządowych odnoszących
się do projektu przedmiotowej uchwały.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 04.11.2019 r.
Termin zakończenia konsultacji: 11.11.2019 r.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu Programu. Opinie i uwagi można zgłaszać na druku formularza, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.11.2019 r. do godz. 15:15.
- pocztą elektroniczną na adres email: magdalena.kwiatkowska@unislaw.pl
- osobiście - sekretariat, I piętro Urzędu Gminy Unisław

Wynik konsultacji ma charakter opiniotwórczy i nie jest wiążący dla organów Gminy Unisław.

Treść projektu uchwały jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.unislaw.pl, na stronie internetowej Gminy Unisław www.unislaw.pl oraz wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy
Jakub Danielewicz (-)


Do pobrania:

1. Informacja o konsultacjach. (260kB) pdf

2. Zarządzenie Wójta Gminy Unisław ws.:'Programu współpracy Gminy Unisław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020r.r. (3070kB) pdf

3. Projekt uchwały ws. uchwalenia 'Progamu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. (115kB) pdf

4. Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu Programu. (86kB) pdf

5. Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu Programu - wersja edytowalna. (34kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Unisław (28 października 2019)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (28 października 2019, 13:29:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 125