Gospodarka odpadami

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
DLA GMINY UNISŁAW NA LATA 2008 - 2011
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012 - 2015


Przedmiotem opracowania jest Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami
stanowiącego integralną część Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Unisław uchwalonego dnia 3 grudnia 2004 r..

Rada Gminy w Unisławiu podjęła Uchwałę Nr V/43/2004 z dnia 3.12.2004 r., w sprawie uchwalenia gminnego programu ochrony środowiska pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Unisław na lata 2004-2008 z perspektywą na lata 2009-2013”, którego integralną część stanowi „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Unisław na lata 2004-2008 z perspektywą na lata 2009-2013”.

Obowiązek sporządzenia Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami, nakłada na
wójtów i burmistrzów gmin Ustawa o odpadach (art. 14 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.). Ust. 14, art. 14 wyżej wymienionej ustawy mówi, że: Plany Gospodarki Odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej, niż co 4 lata.

 

Postać dokumentu - plik do pobrania:

Plan gospodarki odpadami dla gminy Unisław na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015 (1181kB) pdf

___________________________________________________________________Ogłoszenie Wójta Gminy Unisław
w sprawie wymagań dotyczących wywozu odpadów.

           Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr. 236 , poz. 2008) oraz ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2002 r. (Dz. U.  z 2001 r.  Nr.  62, poz. 628z późn. zm.) określono wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie:
1. Odbierania odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości,
2. Opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien złożyć prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników.
Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług z zakresu odbierania nieczystości stałych powinien zawierać:
1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy 
    ubiegającego się o zezwolenie jego numer identyfikacji podatkowej (NIP).
2. Określenie przedmiotu  i obszaru działalności.
3. Określenie środków technicznych , jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na
    prowadzenie działalności objętej wnioskiem.
4. Informację o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy 
    świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem, dotyczących gospodarki
    danym rodzajem odpadów.
5. Informacje dotyczące zabiegów z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej
    planowaną  po zakończeniu działalności.
6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu
    jej prowadzenia.

Wymagania dla przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych:
1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od
    właściciela nieruchomości jest obowiązany do odbierania wszystkich rodzajów odpadów
    komunalnych.
2. Osoba ubiegająca się o zezwolenie powinna złożyć odpis (program) selektywnego
    odbioru w.w. odpadów od właścicieli nieruchomości:
    - sposobów gromadzenia i częstotliwości odbiorcy,
    - sposób odbioru,
    - sposób gospodarowania (odzysk, utylizacja, recykling)

Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest obowiązany w terminie do 15 dni po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać  Wójtowi Gminy Unisław wykaz właścicieli, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykaz właścicieli, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły.
Wykazy zawierają: imię i nazwisko lub nazwę oraz właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.

Prowadzący działalność  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest obowiązany zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2005 r. Nr. 236, poz. 2008) do sporządzenia i przekazania Wójtowi Gminy Unisław informacji dotyczących:
1. Masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju
    nieczystości ciekłych z obszaru danej gminy w terminie do końca pierwszego kwartału
    za poprzedni rok kalendarzowy.
2. Sposób zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów
    komunalnych.
3. Masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku
    odpadów.

Wnioski o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług z zakresu odbierania nieczystości płynnych powinien zawierać:
1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy
    ubiegającego się o zezwolenie jego numer identyfikacji podatkowej (NIP).
2. Określenie przedmiotu  i obszaru działalności.
3. Określenie środków technicznych , jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na
    prowadzenie działalności objętej wnioskiem.
4. Informację o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy
    świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem, dotyczących gospodarki
    danym rodzajem odpadów.
5. Informacje dotyczące zabiegów z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej
    planowaną  po zakończeniu działalności.
6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czsu jej
    prowadzenia.

Prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać Wójtowi Gminy Unisław wykaz właścicieli, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykaz zawiera : imię i nazwisko lub nazwę oraz właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości. 
 
 

metryczka


Wytworzył: UG Unisław (1 marca 2007)
Opublikował: Jan Adminowicz (1 marca 2007, 15:31:17)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (29 marca 2011, 12:14:49)
Zmieniono: Korekta szaty graficznej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7323