Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2018

wybrany kandydat: Sylwia Wyszyńska, Bydgoszcz 
uzasadnienie wyboru: Pani Sylwia Wyszyńska spełniła wszystkie wymogi formalne w procesie rekrutacji i zdobyła największą liczbę punktów. Wybrana kandydatka posiada odpowiednie umiejętności i doświadczenie , aby w sposób prawidłowy wykonywać powierzone obowiązki.


Wytworzył: Komiska Rekrutacyjna (29 października 2018)
Wprowadził: Sławomir Gołębiewski (31 października 2018, 08:46:52)stanowisko:

SURDOPEDAGOG

miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
termin składania dokumentów: 19 października 2018  12:00
Ogłoszenie  nr GOPS.271.9.SUO.2018
 
Podstawa prawna: art. 50 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, z późn. zm.).
               
I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław:
ogłasza nabór na SURDOPEDAGOGA
w ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w celu wsparcia  funkcjonowania 4 – letniego chłopca w miejscu zamieszkania dziecka .

II. Do zadań osoby/wykonawcy świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze będzie należało:
1) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm), w tym:
współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno -terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.
 
III. Planowana ilość godzin w miesiącu wynosi:
4 godziny tygodniowo (każda godzina po 60 minut). Z zastrzeżeniem, że ilość godzin SUO ustalać będzie każdorazowo GOPS na podstawie decyzji administracyjnej, przy czym ilość godzin może ulegać zmianie. Natomiast dokładne terminy oraz ilość godzin zajęć realizowanych  w poszczególnych dniach danego miesiąca, będzie ustalana z rodzicami dziecka.

IV. Forma zatrudnienia:
Umowa zlecenie/umowa na świadczenie usług.

V. Wynagrodzenie za 1 godzinę zajęć (60 minut) SUO wynosi:

50,00 zł brutto. Kwota obejmuje koszt dojazdu do podopiecznego oraz koszt niezbędnych materiałów wykorzystywanych w trakcie zajęć.
 
VI.  Wymagania niezbędne jakie powinna spełniać osoba/wykonawca SUO:
1.      Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: specjalisty w zakresie surdopedagogiki
2.      Posiadanie, co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
1)   szpitalu psychiatrycznym;
2)   jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3)   placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4)   ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5)   zakładzie rehabilitacji;
6)   innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Spełnienie poniższych wymogów:
1) korzystanie z pełni praw publicznych;
2) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne      przestępstwo skarbowe;
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
4) nieposzlakowana opinia.
 
VII. Wymagania dodatkowe jakie powinna spełniać osoba/wykonawca SUO:
- posiadanie kwalifikacji (kursy, szkolenia) oraz umiejętności i doświadczenia w świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych,
- umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta,
- odporność na trudne sytuacje, stres
- prawo jazdy kat. B.
 
VIII. Wymagana dokumentacja:
1. List motywacyjny (opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych).
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania  jednego z zawodów,
o których mowa w punkcie VI.1.
3. Dokumenty potwierdzające, co najmniej półroczy staż w jednej z jednostek, o których mowa  w punkcie VI.2.
4. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w punkcie VII.
5. Oświadczenie o:
- korzystaniu z pełni praw publicznych,
- niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

IX. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:
1. Wymagana dokumentacja powinna być złożona w formie kserokopii, z tym że GOPS                    w Unisławiu zastrzega sobie prawo do weryfikacji kserokopii złożonych dokumentów z ich oryginałami, po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami. 
2. List motywacyjny oraz wszystkie dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać                 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  na terenie Gminy Unisław – SURDOPEDAGOG”.

X. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać lub przesłać do dnia 19 października 2018 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu do GOPS) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu, ul. Parkowa 20,
86-260 Unisław. Oferty które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

XI. Informacje dotyczące oceny i kryteriów wyboru ofert:
1. W toku badania i oceny ofert, GOPS w Unisławiu może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Ocenie zostaną poddane kwalifikacje i doświadczenie Oferentów.
 
XII. Osoba uprawniona do kontaktu z osobami zainteresowanymi:
Ewa Rafalska, tel: 56-68 68 731, email: gops1@unislaw.pl 

___________________________________________________

Treść ogłoszenia. (1046kB) pdf

Oświadczenie. (174kB) pdf

Informacja o wynikach naboru. (159kB) pdf

Wytworzył: Kierownik GOPS w Unisławiu (1 października 2018)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (1 października 2018, 15:10:15)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (31 października 2018, 08:46:52)
Zmieniono: Dodanie informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 286

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij