Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Kamila Myszak, Unisław 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełnia wszystkie wymagane kryteria wyznaczone dla w/w stanowiska. Pani Kamila Myszak udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania, wykazując się bardzo dobrą znajomością zagadnień. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe Kandydatki, jej cechy charakteru, kwalifikacje, wykształcenie oraz znajomość przepisów prawa, rokują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.


Wytworzył: Komiska Rekrutacyjna (30 października 2018)
Wprowadził: Sławomir Gołębiewski (31 października 2018, 08:54:10)stanowisko:

Podinspektor ds. rozliczeń księgowych

miejsce pracy: Urząd Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
termin składania dokumentów: 16 października 2018  12:00Wójt  Gminy Unisław
ogłasza nabór na stanowisko pracy
Podinspektor ds. rozliczeń księgowych
 
 
1. Nazwa i adres jednostki, nazwa stanowiska, wymiar pracy:
a) Urząd Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław;
b) Stanowisko: podinspektor ds. rozliczeń księgowych;
c) Wymiar czasu pracy: pełen etat.
 
2. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458),
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym trzyletni staż pracy w księgowości (do stażu pracy wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. Preferowany trzyletni staż pracy w księgowości w jednostkach budżetowych oraz jednostkach samorządu terytorialnego.
6) wykształcenie wyższe ekonomiczne, uzupełniające studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej trzyletnia praktyka w księgowości, bądź wykształcenie średnie ekonomiczne (średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna) i co najmniej sześcioletnia praktyka w księgowości, lub jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów, bądź posiada certyfikat księgowego lub świadectwo kwalifikacyjne uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie odrębnych przepisów.
7) biegła obsługa programów komputerowych, w tym pakiet Office (Word, Excel), Windows, Internet Explorer oraz znajomość programów finansowo-księgowych.
 
3. Wymagania dodatkowe:
1) Znajomość regulacji prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska, w szczególności:
· ustawy o finansach publicznych oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie w zakresie dotyczącym gminy i jednostek budżetowych,
· ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
· ustawy o samorządzie gminnym,
· ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
· ustawy o rachunkowości oraz przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, w tym ewidencji podatkowej,
· przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek samorządu terytorialnego,
· kodeksu postępowania administracyjnego,
· postępowania egzekucyjnego w administracji,
· ordynacji podatkowej,
· przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych (min. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za użytkowanie wieczyste, renty planistycznej),
· przepisów dotyczących dotacji,
· przepisów dotyczących podatku od towarów i usług,
· znajomość przepisów płacowo-kadrowych w zakresie pracowników samorządowych.
 
2) Zdolności organizacyjne, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność, zaangażowanie, komunikatywność,  dyspozycyjność i odporność na stres,
 
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do zakresu obowiązków podinspektora ds. księgowości należeć będzie w szczególności realizacja zadań z zakresu Referatu ds. Administracyjno-Rozliczeniowych Jednostek Gminy określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Unisławiu w tym:  prowadzenie ewidencji środków trwałych , przygotowanie , organizacja i nadzór nad inwentaryzacją, sporządzanie i przesyłanie sprawozdań finansowych, naliczanie płac i pochodnych , przygotowywanie przelewów i dokonywanie potrąceń , rozliczanie podatku VAT, sporządzanie deklaracji ZUS, PIT 11 i PIT 40, przygotowywanie projektów uchwał budżetowych , uczestnictwo w kontrolach.
 
5.  Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku :
Nazwa stanowiska:
Podinspektor ds. księgowości

Środowisko pracy:
Godziny pracy stałe zgodnie z pracą Urzędu Gminy w Unisławiu. Praca jest wykonywana na terenie jednostki: pomieszczenia biurowe,  gabinety, w których wykonywana jest praca oraz pozostała infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, przejścia, winda, schody. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy, biurowy, pracuje na dokumentach.

Środki pracy:
Komputer z drukarką, kserokopiarka i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej.

Wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne:
Pracę na tym stanowisku zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga ona szczególnych właściwości psychofizycznych, choć wymaga dobrej komunikatywności,  aktywności , odporności na stres. Praca na tym stanowisku nie wymaga szczególnych wymagań zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia. Od pracowników wymaga się podstawowych badań lekarskich. Wymagana jest sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym.
 
6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny;
b) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej - należy podać obowiązkowo numer telefonu kontaktowego w celu umożliwienia powiadomienia o terminie kolejnego etapu naboru;
c) kopie dyplomów oraz innych dokumentów  potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;
d) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy tj. świadectwa pracy, zaświadczenie
o zatrudnieniu;
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
f) oświadczenia:
- o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego;
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw     publicznych;
- o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
- że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 
Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny, życiorys (CV), kwestionariusz osobowy należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)"oraz własnoręcznie podpisać.
b) oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
 
7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6%.
 
8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
"Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor ds. rozliczeń księgowych” pocztą na adres: Urząd Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław lub dostarczyć do  Sekretariatu Urzędu Gminy w Unisławiu, pokój Nr 10 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2018 r. do godz. 12:00. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Unisław w trybie przewidzianym Zarządzeniem Nr 0121-3/12 z dnia 26.03.2012 r. w sprawie określenia zasad naboru pracowników samorządowych.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.unislaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
9. Klauzula informacyjna dla celów rekrutacyjnych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.) zwanym dalej RODO, informujemy że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Unisław, z którym można się kontaktować: listownie na adres: ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, e-mailowo: gmina@unislaw.pl, telefonicznie 056 68 68 10.
2. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@unislaw.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c, art. 9 ust. 2 lit b, h oraz art. 10 RODO w celu realizacji umowy o pracę, zgodnie z ustawą Kodeks pracy oraz przepisami polskiego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych.
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, takim jak sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem. Dane osobowe mogą być także przekazane podmiotom, które je przetwarzają na zlecenie Administratora, z zachowaniem ochrony tych danych.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas przewidziany przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, gdy zachodzi taka konieczność. Przysługuje także Państwu prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddane profilowaniu.
8. Podanie danych jest wymogiem umownym. Odmowa podania swoich danych będzie skutkowała niemożnością realizacji umowy.
 
 
Unisław, dnia 3 października 2018 r.
 
___________________________________________________________

1. Treść ogłoszenia. (1780kB) pdf

2. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne. (160kB) pdf

3. Informacja o wynikach naboru. (171kB) pdf


Wytworzył: Wójt Gminy Unisław (3 października 2018)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (3 października 2018, 14:36:12)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (31 października 2018, 08:54:10)
Zmieniono: Dodanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 372

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij