Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2018

wybrany kandydat: Mariola Urbańska, Stablewice 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełnia wszystkie wymagane kryteria wyznaczone dla w/w stanowiska. Pani Mariola Urbańska udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania, wykazując się bardzo dobrą znajomością zagadnień. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe Kandydatki, jej cechy charakteru, kwalifikacje, wykształcenie oraz znajomość przepisów prawa rokują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.


Wytworzył: Komiska Rekrutacyjna (24 października 2018)
Wprowadził: Sławomir Gołębiewski (25 października 2018, 10:49:52)stanowisko:

Podinspektor ds. kadr, rozliczeń i płac

miejsce pracy: Urząd Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
termin składania dokumentów: 22 października 2018  12:00Wójt Gminy Unisław
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Unisławiu
ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław

1. Nazwa i adres jednostki, nazwa stanowiska, wymiar pracy:
a) Urząd Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław;
b) Stanowisko: Podinspektor ds. kadr, rozliczeń i płac;
c) Pełen etat.

2. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane w dziedzinie nauk ekonomicznych;
b) co najmniej roczny staż pracy, preferowane zatrudnienie w samorządzie terytorialnym;
c) biegła obsługa programów komputerowych, w tym znajomość pakietu MS Office oraz znajomość programów finansowo-księgowych (Płatnik, program płacowo-kadrowy);
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
e) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458);
f) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
g) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
h) nieposzlakowana opinia;
i) znajomość  regulacji prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska, w szczególności:
- Ustawy o samorządzie gminnym;
- Ustawy o pracownikach samorządowych;
- Ustawy o rachunkowości,
- Ustawy o finansach publicznych,
- znajomość przepisów płacowo-kadrowych w zakresie pracowników samorządowych,
- Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- Ordynacji podatkowej;
- Kodeks pracy;
- Karta Nauczyciela.  

3. Wymagania dodatkowe:
a) preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
b) odpowiedzialność, dokładność, sumienność;
c) samodzielność w wykonywaniu zadań;
d) umiejętność pracy w zespole oraz w warunkach stresu;
e) systematyczność i bardzo dobra organizacja pracy;
f) dyspozycyjność, zaangażowanie;
g) umiejętność rozwiązywania problemów;
h) komunikatywność.  

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  
1. Prowadzenie kadr, naliczanie płac, odprowadzanie składek ZUS i podatków pracowników Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych oraz ustalanie im  kapitału początkowego.
2. Przygotowanie przelewów wynagrodzeń, ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz potrąceń na rzecz instytucji i organizacji związanych z wynagrodzeniami (KZP, PZU, pożyczki mieszkaniowe itp.).
3. Prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych poszczególnych jednostek.
4. Sporządzanie deklaracji miesięcznych do ZUS oraz w razie potrzeby korekt tych deklaracji oraz deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Windykacja należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłata zobowiązań.
6. Współdziałanie z bankami, urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (zwanym dalej ZUS) i innymi urzędami.
7. Archiwizowanie dokumentów finansowych.
8. W zakresie prowadzenia spraw związanych z organizacją form zapobieganiu bezrobociu:
1) sporządzanie wniosków do Urzędu Pracy na pozyskiwanie funduszy w celu organizowania prac interwencyjnych, robót publicznych oraz staży absolwenckich (zawodowych),
2) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników interwencyjnych,
3) powierzanie pracy osobom odbywającym staże absolwenckie (zawodowe),
4) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do naliczania wynagrodzenia w/w pracowników,
5) nadzór i rozliczanie czasu pracy w/w pracowników,
6) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego w/w pracowników,     
7) sporządzanie wniosków o refundację części wynagrodzeń.                                                  
9. Uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych Urzędu Gminy Unisław. 
 
5. Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku:

a) środowisko pracy: godziny pracy stałe, zgodnie z pracą Urzędu Gminy w Unisławiu. Praca jest wykonywana na terenie jednostki. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy, biurowy, pracuje na dokumentach.
b) środki pracy: komputer z drukarką, kserokopiarka i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej.
c) Wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne: pracę na tym stanowisku zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga ona szczególnych właściwości psychofizycznych, choć wymaga dobrej komunikatywności,  aktywności, odporności na stres. Praca na tym stanowisku nie wymaga szczególnych wymagań zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia. Od pracowników wymaga się podstawowych badań lekarskich. Wymagana jest sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym.
 
6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny;
b) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej - należy podać obowiązkowo numer telefonu kontaktowego w celu umożliwienia powiadomienia o terminie kolejnego etapu naboru;
c) kopie dyplomów oraz innych dokumentów  potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;
d) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy tj. świadectwa pracy, zaświadczenie
o zatrudnieniu;
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
f) oświadczenia:
- o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego;
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw     publicznych;
- o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 - że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 
Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny, życiorys (CV), kwestionariusz osobowy należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)"oraz własnoręcznie podpisać.
b) oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
 
7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Unisław, w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest wyższy niż 6%.
 
8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko: Podinspektor ds. kadr, rozliczeń i płac” pocztą na adres: Urząd Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław lub dostarczyć do  Sekretariatu Urzędu Gminy w Unisławiu, pokój Nr 10 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do 22.10.2018 roku do godz. 12.00.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Unisław w trybie przewidzianym Zarządzeniem Nr 0121-3/12 z dnia 26.03.2012 r. w sprawie określenia zasad naboru pracowników samorządowych.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.unislaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

9. Klauzula informacyjna dla celów rekrutacyjnych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.) zwanym dalej RODO, informujemy że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Unisław, z którym można się kontaktować: listownie na adres: ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, e-mailowo: gmina@unislaw.pl, telefonicznie 056 68 68 10.
2. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@unislaw.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c, art. 9 ust. 2 lit b, h oraz art. 10 RODO w celu realizacji umowy o pracę, zgodnie z ustawą Kodeks pracy oraz przepisami polskiego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych.
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, takim jak sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem. Dane osobowe mogą być także przekazane podmiotom, które je przetwarzają na zlecenie Administratora, z zachowaniem ochrony tych danych.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas przewidziany przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, gdy zachodzi taka konieczność. Przysługuje także Państwu prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddane profilowaniu.
8. Podanie danych jest wymogiem umownym. Odmowa podania swoich danych będzie skutkowała niemożnością realizacji umowy.
 
 
Unisław, dnia 9 października 2018 r.
 
_____________________________________________________________

1. Treść ogłoszenia. (783kB) pdf

2. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne. (109kB) pdf

3. Informacja o wynikach naboru. (102kB) pdf


Wytworzył: Wójt Gminy Unisław (9 października 2018)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (9 października 2018, 11:53:07)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (25 października 2018, 10:49:53)
Zmieniono: Dodanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 341

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij