zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Unisław w sezonie grzewczym 2014/2015

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.13.2014.MG
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 10 września 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PETROMOT ul. Konińska 45, 62-560 Skulsk cena wybranej oferty: 499810,50 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (300kB) pdf

__________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (859kB) pdf

__________________________________________________________________________


Unisław: Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Unisław w sezonie grzewczym 2014/2015
Numer ogłoszenia: 289404 - 2014; data zamieszczenia: 01.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Unisław , ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 686 87 10, faks 56 686 87 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.unislaw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Unisław w sezonie grzewczym 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Unisław wraz z dowozem w ilości 150m3 w sezonie grzewczym 2014/2015. 2)Dostarczony olej musi być zgodny z Polską Normą PN-C-96024:2011 oraz spełniać parametry określone w zał. Nr 1 do siwz. 3)Zamawiający żąda, aby dostawa oleju następowała partiami, stosownie do potrzeb Zamawiającego przez cały czas trwania umowy, bezpośrednio do zbiorników kotłowni zlokalizowanych na terenie Gminy Unisław w niżej wymienionych miejscach: - Szkoła Podstawowa w Kokocku, - Szkoła Podstawowa w Grzybnie, - Zespół Szkół w Unisławiu, ul. Lipowa 31, - Hala Widowiskowo-Sportowa w Unisławiu, ul. Lipowa 31 (kotłownia Zespołu Szkół w Unisławiu), - Urząd Gminy Unisław, ul. Parkowa 18. 4)Warunki realizacji dostawy oleju opałowego: -dostawa oleju opałowego realizowana będzie stosownie do potrzeb Zamawiającego, w ciągu 48 godzin od daty złożenia zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 do 1400, 5)Do każdej wystawionej faktury dołączony zostanie wydruk ze strony internetowej producenta oleju opałowego z ceną netto 1m3 oleju w dniu złożenia zamówienia. 6)Wielkość zamówienia jest orientacyjna i może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności od potrzeb Zamawiającego. 7)Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 pkt.1 ust.6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - w wysokości do 20% wielkości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1)Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2)Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3)Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4)Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Toruń Nr 82 9511 0000 2004 0016 4627 0010 z dopiskiem: Wadium - dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Unisław. 5)W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6)W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław w kancelarii pok. 10, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 7)Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków o których mowa wyżej, a także brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, składając oświadczenia i dokumenty określone w pkt VI SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: a) posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. b) zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 dostawy oleju opałowego o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł każda, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane prawidłowo.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków o których mowa wyżej, a także brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, składając oświadczenia i dokumenty określone w pkt VI SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków o których mowa wyżej, a także brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, składając oświadczenia i dokumenty określone w pkt VI SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków o których mowa wyżej, a także brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, składając oświadczenia i dokumenty określone w pkt VI SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany treści zawartej umowy Strony ustalają, że zmiany w treści zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zgodnie z tym ustala się następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy: -zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, -zmian wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, -zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy - na skutek nie wykorzystania planowanej ilości oleju opałowego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.unislaw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Unisław ul. Parkowa 20 86-260 Unisław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Unisław ul. Parkowa 20 86-260 Unisław pokój nr 10 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (8677kB) pdf


załączniki w formacie edytowalnym (93kB) rarmetryczka


Opublikował: Marek Gesing (1 września 2014, 10:38:59)

Ostatnia zmiana: Marek Gesing (3 lutego 2016, 11:10:50)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 702