zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Unisław w sezonie 2014/2015

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.15.2014.MG
wartość: poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 5 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA 1. Wybrana oferta części I zamówienia: FINKO Roman Antkiewicz ul. Toruńska 56, 86-260 Unisław Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA 2. Wybrana oferta części II zamówienia : Usługi Rolnicze-Handel Michał Kowalski ul. Toruńska 13, 86-260 Unisław Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA 3. Wybrana oferta części III zamówienia: Usługi Transportowo-Sprzętowe-Handel mgr inż. Marcin Kowalski ul. Toruńska 13, 86-260 Unisław Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

___________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (313kB) pdf

___________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (1356kB) pdf

___________________________________________________________________________


Unisław: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Unisław w sezonie 2014/2015
Numer ogłoszenia: 388416 - 2014; data zamieszczenia: 26.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Unisław , ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 686 87 10, faks 56 686 87 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.unislaw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Unisław w sezonie 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Unisław w sezonie 2014/2015. 2) Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na części: 2.1 część I: obejmuje swoim zasięgiem drogi gminne na terenie miejscowości Unisław i Raciniewo - planowana ilość godzin pracy ciągnika lub innego sprzętu do odśnieżania - 100 godzin w okresie trwania zamówienia, rozrzutnika do usuwania oblodzeń - 150 godzin w okresie trwania zamówienia. 2.2 część II: obejmuje swoim zasięgiem drogi gminne na terenie miejscowości Głażewo, Grzybno, Gołoty, Stablewice - planowana ilość godzin pracy ciągnika lub innego sprzętu do odśnieżania - 200 godzin w okresie trwania zamówienia, rozrzutnika do usuwania oblodzeń - 100 godzin w okresie trwania zamówienia 2.3 część III: obejmuje swoim zasięgiem drogi gminne na terenie miejscowości Błoto, Bruki Kokocka, Bruki Unisławskie, Kokocko. - planowana ilość godzin pracy ciągnika lub innego sprzętu do odśnieżania - 100 godzin w okresie trwania zamówienia, rozrzutnika do usuwania oblodzeń - 200 godzin w okresie trwania zamówienia PLANOWANA ILOŚĆ GODZIN PRACY SPRZĘTU JEST ORIENTACYJNA I MOŻE ULEC ZMNIEJSZENIU W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH I POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO. 3) Szczegółowy zakres usług obejmuje: 3.1 likwidację skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przyjęcie na siebie obowiązku utrzymania stałej przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi, 3.2 prowadzenie akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych - opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje śnieżne, niskie temperatury, przy czym wszczęcie akcji odśnieżania winno nastąpić nie później niż w ciągu jednej godziny od telefonicznego powiadomienia przez osobę wyznaczoną na koordynatora prac ze strony Zamawiającego, 3.3 utrzymanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej sprzętu służącego do zwalczania skutków zimy, operatorzy sprzętu powinni być wyposażeni w telefony komórkowe, w celu utrzymywania stałego kontaktu z koordynatorem prac, operator sprzętu do odśnieżania zobowiązany jest powiadamiać telefonicznie koordynatora o zakończeniu pracy oraz o istniejących przeszkodach i utrudnieniach mających wpływ na wykonywaną pracę, 3.4 Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z koordynatorem prac sprawującym ze strony Zamawiającego nadzór nad całością akcji odśnieżania dróg, 3.5 Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania pracy w taki sposób, aby nie wywoływała ona uciążliwości i niebezpieczeństwa dla osób trzecich, w tym innych użytkowników dróg, w przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania robót związanych z realizacją umowy, wykonawca samodzielnie, bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nią związane, informując Zamawiającego o tym fakcie. 4) DLA KAŻDEJ Z CZĘŚCI USTALA SIĘ NASTĘPUJĄCE WARUNKI REALIZACJI USŁUGI: 4.1 Zakres zamówienia obejmuje realizację zimowego utrzymania dróg gminnych w sołectwach Gminy Unisław poprzez wykonanie całodobowej usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń (śliskości) wg. potrzeb, zarówno w dni robocze, jak też w dni wolne od pracy w sezonie zimowym 2014/2015. 4.2 Ustala się następujący standard zimowego utrzymania dróg: a) jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości: b) do posypywania wykonawca powinien użyć materiałów szorstkich tj. piasku, soli lub/i mieszanki piasku z solą będących własnością Zamawiającego, pobranych z miejsca przez niego wskazanego - załadunku w/w materiałów Wykonawca zobowiązany jest dokonać we własnym zakresie, czynność tą należy uwzględnić w kalkulacji ceny łącznej odpowiedniej części oferty. c) usuwanie i zwalczanie śliskości (opady śniegu, mżawki) powinno odbywać się, na wyraźne polecenie wskazanego w umowie koordynatora Zamawiającego - pod rygorem nie opłacenia usługi wykonanej na zlecenie osoby nieuprawnionej do dokonania zgłoszenia. d) czas pracy przy odśnieżaniu dróg należy potwierdzić każdorazowo u Sołtysa danego sołectwa nie później niż w ciągu 1 dnia od dnia wykonania usługi. e) rozliczenie za wykonane prace objęte umową będzie dokonywane miesięcznie według stawek godzinowych dla poszczególnych rodzajów sprzętu - zgodnie z przedłożoną ofertą. f) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia w pełnej gotowości do pracy tak, aby wyjazd do pracy mógł nastąpić najpóźniej w ciągu 1 godziny od otrzymania wezwania telefonicznego. g) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprzystąpienia lub niewywiązania się z prawidłowej realizacji zamówienia, Zamawiający ma prawo zlecić odśnieżanie dróg innej jednostce, przy czym kosztami tego zlecenia będzie obciążony, oprócz kary umownej wybrany Wykonawca. h) koordynatorem akcji zimowego utrzymania dróg jest Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Unisław - Marek Gesing, i) w zakresie potencjału technicznego Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia, tj.: a. dla części I zamówienia - minimum 1 ciągnikiem kołowym lub innym sprzętem o mocy min. 60KM wyposażonym w pług przedni skrętny regulowany do odśnieżania oraz minimum 1 rozrzutnikiem do usuwania oblodzeń, (Zamawiający wymaga, aby nawierzchnie dróg asfaltowych odśnieżane były przy pomocy lemiesza gumowego), b. dla części II zamówienia - minimum 1 ciągnikiem kołowym lub innym sprzętem o mocy min. 80KM wyposażonym w pług przedni skrętny regulowany do odśnieżania oraz minimum 1 rozrzutnikiem do usuwania oblodzeń, (Zamawiający wymaga, aby nawierzchnie dróg asfaltowych odśnieżane były przy pomocy lemiesza gumowego), c. dla części III zamówienia - minimum 1 ciągnikiem kołowym lub innym sprzętem o mocy min. 80KM wyposażonym w pług przedni skrętny regulowany do odśnieżania oraz minimum 1 rozrzutnikiem do usuwania oblodzeń, (Zamawiający wymaga, aby nawierzchnie dróg asfaltowych odśnieżane były przy pomocy lemiesza gumowego), j) Zamawiający wymaga dysponowania w/w ilością sprzętu na każdą z części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę, tzn. jeżeli Wykonawca składa ofertę na 3 części - winien dysponować sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia w ilości minimum 3 ciągniki kołowe lub innymi sprzętami o mocy min. 80KM wyposażonymi w pługi przednie skrętne regulowane do odśnieżania oraz minimum 3 rozrzutniki do usuwania oblodzeń. k) Zamawiający nie dopuszcza podziału części zamówienia - tzn. składając ofertę na daną część zamówienia Wykonawca musi dysponować zarówno sprzętem do odśnieżania jak i do posypywania. l) Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia dużych i długotrwałych opadów śniegu będzie żądał od Wykonawcy zwiększenia ilości sprzętu i pracowników z uprawnieniami do obsługi tego sprzętu, w celu szybszego przywrócenia przejezdności dróg..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w zakresie zamówienia podstawowego, na podstawie art. 67 pkt.1 ust.6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - w wysokości do 30% wielkości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na każdą cześć zamówienia. 2) PRZYSTĘPUJĄC DO 3 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NALEŻY WPŁACIĆ po 1.000,00 zł na każdą z części zamówienia osobno. 3) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). 4) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 5) Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Toruń Nr 82 9511 0000 2004 0016 4627 0010 z dopiskiem: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Unisław w sezonie 2014/2015 - część I (II lub III). 6) W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 7)W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław w kancelarii pok. 10, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 8)Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków o których mowa wyżej, a także brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, składając oświadczenia i dokumenty określone w pkt VI SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków o których mowa wyżej, a także brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, składając oświadczenia i dokumenty określone w pkt VI SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia w ilościach: a.dla części I zamówienia - minimum 1 ciągnikiem kołowym lub innym sprzętem o mocy min. 80KM wyposażonym w pług przedni skrętny regulowany do odśnieżania oraz minimum 1 rozrzutnik do usuwania oblodzeń, b.dla części II zamówienia - minimum 1 ciągnikiem kołowym lub innym sprzętem o mocy min. 80KM wyposażonym w pług przedni skrętny regulowany do odśnieżania oraz minimum 1 rozrzutnik do usuwania oblodzeń, c.dla części III zamówienia - minimum 1 ciągnikiem kołowym lub innym sprzętem o mocy min. 80KM wyposażonym w pług przedni skrętny regulowany do odśnieżania oraz minimum 1 rozrzutnik do usuwania oblodzeń, 2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków o których mowa wyżej, a także brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, składając oświadczenia i dokumenty określone w pkt VI SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków o których mowa wyżej, a także brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, składając oświadczenia i dokumenty określone w pkt VI SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Projekt umowy stanowi załącznik Nr 4 do siwz. 2) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem, 3) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. 4) Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem wymagań i warunków Zamawiającego zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie. 5) Postanowienia umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym integralną część niniejszej specyfikacji, co ma zapobiec sytuacji, w której Zamawiający może zostać posądzonym, iż zataił istotne warunki umowy w celu nieuczciwego przeprowadzenia postępowania. 6) Zamawiający informuje, że zmiany w treści zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zgodnie z tym ustala się następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy a. zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, b. zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, c. zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy - na skutek zaakceptowanej przez Zamawiającego zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia, d. zmiana strony umowy - następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.unislaw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Unisław ul. Parkowa 20 86-260 Unisław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Unisław ul. Parkowa 20 86-260 Unisław pokój Nr 10 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (2556kB) pdf


załączniki w formacie edytowalnym (121kB) zip

metryczka


Opublikował: Marek Gesing (26 listopada 2014, 14:24:40)

Ostatnia zmiana: Marek Gesing (3 lutego 2016, 07:58:56)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 793