zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: 46273,00
termin składania ofert: 14 maja 2015  11:00
wynik postępowania: Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 5 Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 87.000,00 zł Nabywca nieruchomości: Ryszard Wojtowicz  
Wójt Gminy Unisław
 o g ł a s z a
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Unisław

 

Lokalizacja: ul. Bydgoska, Raciniewo

Opis nieruchomości: niezabudowana ewidencyjna nieruchomości gruntowa, oznaczona geodezyjnie nr 923, objęta księgą wieczystą TO1C/00020062/2 o powierzchni 0,1625 ha. Nieruchomości zlokalizowana jest przy ul. Bydgoskiej we wsi Raciniewo, gmina Unisław, powiat Chełmiński, województwo Kujawsko-pomorskie

Cena wywoławcza nieruchomości: 46.273,00 zł ( słownie: czterdzieści sześć tys. Dwieście siedemdziesiąt trzy złote 00/100). Cena wywoławcza nieruchomości obejmuje podatek VAT 23 %. Wylicytowaną cenę sprzedaży lokalowej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Unisławiu numer: 34 9511 0000 2004 0016 4627 0001.

Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w wysokości: 4.627 zł (słownie: cztery tys. Sześćset dwadzieścia siedem  złotych 00/100)  i złożą oświadczenie, że znany jest im stan prawny nieruchomości (załącznik nr 2 do regulaminu przetargu).

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 14.05.2015 r. o godz 11:00,w Sali nr 18 Urzędu Gminy w Unisławiu.

Termin i miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium należy wpłacić na konto urzędu Gminy w Unisławiu  nr 82 9511 0000 2004 0016 4627 0010, do dnia  11.05.2015 r. dowód wpłaty wadium należy przedłożyć do wglądu w tut. Urzędzie, pokój nr 14 najpóźniej do dnia 12.05.2015 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie nabywcą, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

Termin i miejsce oględzin nieruchomości: nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym numer 56 68 68 724.

Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Informacje dodatkowe: zgodnie z regulaminem przetargu ustnego nieograniczonego załączonego do niniejszego ogłoszenia.
 
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.unislaw.pl oraz w prasie lokalnej.


1. Treść ogłoszenia. (373kB) pdf

2. Regulamin przetargu. (809kB) pdf

3. Treść oświadczenia. (147kB) pdf
___________

4. Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego (166kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sławomir Gołębiewski (13 kwietnia 2015, 11:27:21)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (15 maja 2015, 10:29:15)
Zmieniono: Dodanie wyniku przetargu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 677