zamówienie na:

Stała konserwacja kotłowni olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.9.2015.MG
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 1 grudnia 2015  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe FRAKO-TERM Sp. z o.o. ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  
________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (301kB) pdf

_________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (936kB) pdf

________________________________________________________________________________


Unisław: Stała konserwacja kotłowni olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Unisław
Numer ogłoszenia: 313996 - 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

Vzamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Unisław , ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 686 87 10, faks 56 686 87 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.unislaw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stała konserwacja kotłowni olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Unisław.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: III. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Sprawowanie stałego serwisu w kotłowniach: Urząd Gminy Unisław ul. Parkowa 18 - 1 kotłownia, Szkoła Podstawowa Kokocko 49 - 1 kotłownia, Szkoła Podstawowa Grzybno 71 - 1 kotłownia, Zespół Szkół w Unisławiu, ul. Lipowa 31 - 1 kotłownia, oraz serwisu węzła cieplnego w budynku Hali Sportowej w Unisławiu, ul. Spokojna 16. 2) Stała obsługa wykonywana raz na miesiąc obejmuje następujące czynności (wszystkie wymienione niżej usługi uwzględnić należy ustalając cenę ofertową - wykonanie ich nie będzie skutkowało poniesieniem dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, koszt wmontowanych części zamiennych pokrywa Zamawiający): przegląd i konserwacja AKPiA, czyszczenie i regulacja palników, sprawdzanie stanu technicznego kotłów, konserwacja elementów mechanicznych palników, sprawdzanie prawidłowej pracy pomp, konserwacja filtrów, odmulacza i zasobników CO, sprawdzanie działania zaworów bezpieczeństwa, naczynia przeponowego oraz innych urządzeń zabezpieczających, kontrola właściwych temperatur czynnika grzewczego oraz napraw automatyki, sprawdzanie szczelności ścieżki olejowej, badanie i analiza urządzeń pod kątem ich właściwej pracy oraz składanie wniosków użytkownikowi odnośnie remontów i prawidłowej obsługi kotłowni, wymiana dysz, czyszczenie kotłowni BI, usuwanie awarii na wezwanie, uczestniczenie w okresowych kontrolach CIDT- realizacja zaleceń pokontrolnych (kotłownia w ZSU), czyszczenie kotłów na koniec sezonu grzewczego..

II.1.5)

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.72.10.00-5, 50.53.11.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanie co najmniej 2 zadań tożsamych z przedmiotem zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków o których mowa wyżej, a także brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, składając oświadczenia i dokumenty określone SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wykonawca musi dysponować minimum 2 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń cieplnych uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, dla urządzeń wskazanych w siwz

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków o których mowa wyżej, a także brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, składając oświadczenia i dokumenty określone SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie za zgodą obu stron pod rygorem nieważności w okolicznościach określonych w punkcie 3) siwz. Zmiana umowy z naruszeniem art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych jest nieważna. Strony ustalają, że zmiany w treści zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zgodnie z tym ustala się następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy: a. zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, b. zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, c. zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy - na skutek zaakceptowanej przez Zamawiającego zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia, d. zmiana strony umowy - następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów, e. zmian stanu faktycznego posiadania urządzeń grzewczych przez Zamawiającego (nabycie lub zbycie kotłowni, zmiana technologii pozyskiwania energii - przejście na inne źródło pozyskiwania energii).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.unislaw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Unisław ul. Parkowa 20 86-260 Unisław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Unisław ul. Parkowa 20 86-260 Unisław SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (2261kB) pdf

załączniki w formacie edytowalnym (335kB) zip


metryczka


Opublikował: Marek Gesing (20 listopada 2015, 12:38:06)

Ostatnia zmiana: Marek Gesing (11 grudnia 2015, 13:07:01)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 512