zamówienie na:

Przewozy własnym transportem dzieci do szkół na terenie Gminy Unisław w latach szkolnych 2009-2012

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 Euro i poniżej 137.000 Euro
termin składania ofert: 10 sierpnia 2009  12:00
wynik postępowania: Wybrano dwie najkorzystniejsze cenowo oferty.  

  Wójt Gminy Unisław


ogłasza przetarg nieograniczony

na

„Przewozy własnym transportem dzieci do szkół na terenie Gminy Unisław w latach szkolnych 2009-2012”


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (40kB) word


Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Unisław
86-260 Unisław
ul. Parkowa 20
NIP: 875-148-68-46
REGON: 871-11-85-43
Tel.(056) 68-66-006, Faks (056) 68-66-300Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Opis przedmiotu zamówienia:       60113100-4 - usługi transportowe dla ograniczonej grupy klientów
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Unisław.

Warunki specyfikacji
4.1  Trasy  dowozu :
     4.1.1.  Samochody do przewozu osób – ilość miejsc 25-30 oraz 10
     Kokocko - Borówno - Unisław  - km  16,
    Grzybno - Unisław  - km  5, 
     Dzienna ilość km dla pojazdu o liczbie miejsc 25-30 – do 70 km.
     Dzienna ilość km dla pojazdu o liczbie miejsc 10 – do  60 km.
    4.1.2. Ciągnik rolniczy dla przyczepy dostosowanej do przewozu osób.
    Borówno – Różnowo – Kokocko - Bruki Kokocka – Kokocko  -      Dzienna ilość kilometrów do 70 km, liczba dzieci – 40.
     Przyczepa jest własnością Gminy.  Do obowiązku Wykonawcy należy bieżące  utrzymanie przyczepy.
4.2. Zaproponowane stawki będą  obowiązywać od 01.09.2009r. do 30.06.2012r.
4.3. Godziny dowozu będą wynikały z planu zajęć szkolnych.
4.4. Gmina zastrzega sobie możliwość zmiany dziennej ilości przejechanych kilometrów.
4.5. Usługi przewozu będą świadczone przez rok szkolny, z wyłączeniem okresów  przerw w nauczaniu  przewidzianych w organizacji roku szkolnego.

Oferta winna zawierać :
-  rodzaj pojazdu,
- ilość miejsc  (  zainteresowani jesteśmy pojazdem o liczbie miejsc :  25 - 30 oraz  do  10 );
- rocznik pojazdu,
- cenę brutto za 1 km dowozu,
- rodzaj ubezpieczenia i jego zakres;
- aktualne potwierdzenie sprawności technicznej pojazdu;
- uprawnienia przewoźnika oraz uprawnienia kierowców,
- wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej ( koncesja ).
Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
6.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
6.2. Posiadają niezbędna wiedzę  i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia.
6.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.5. Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6.6. Informacje o oświadczeniach jakie maja dostarczyć wykonawcy zgodnie z poniżej  podanym wykazem.
      Wykonawcy przystępujący do postępowania obowiązani są na potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków zawartych w SIWZ złożyć oświadczenie że spełniają warunki zawarte w Art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie Art.24. w/w ustawy.
6.7   Informacja o dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy:
Wykonawcy przystępujący do postępowania obowiązani są na potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków zawartych w SIWZ złożyć n/w dokumenty:
- aktualny odpis właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
Przedsiębiorcy występujący wspólnie mają złożyć dokumenty właściwe dla każdego uczestnika oddzielnie.  
-wykaz opiekunów na obsługę wszystkich tras objętych zakresem oferty. - ważne zaświadczenia opiekunów wyznaczonych do obsługi – o  ukończeniu kursu BHP i udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

Informacja na temat wadium Wykonawca zobowiązany jest to wpłaty wadium w wysokości 2 000 zł z dopiskiem „Wadium – przetarg na dowóz dzieci ”.
Nr konta bankowego: Bank Spółdzielczy Unisław 34 9511 0000 2004 0016 4627 0001.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Maria Pałucka.
Miejsce oraz termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej  „Dowóz dzieci” w pok. nr 10 Urzędu Gminy do dnia 10.08.2009r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2009 r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 19.
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą
w złotych polskich.
Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. Przy wyborze oferty jedynym kryterium będzie najniższa cena.

Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego  w terminie nie krótszym niż 7 dni  od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
 

metryczka


Opublikował: Dorota Śpiąkowska (9 lipca 2009, 11:41:58)

Ostatnia zmiana: Pałucka Maria (14 października 2009, 13:38:04)
Zmieniono: dodano plik - informacja o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2577