zamówienie na:

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 31 marca 2016  12:00
przyczyna unieważnienia: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu nie przystąpienia żadnego oferenta do przetargu. 
Unisław, dnia 26.02.2016 r.
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ  NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ
z dnia 24.09.2012r.

 
Działając w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.), art. 13 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015.,  poz1774 z późn. zm.) oraz § 16 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz 1490)
 
WÓJT GMINY UNISŁAW
ogłasza


przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych,
położonych na terenie Gminy Unisław

 
I.  Przedmiot przetargu i sposób zagospodarowania:
Położenie nieruchomości: Głażewo
Nr ewidencyjny nieruchomości: część działki  nr 51/1
Oznaczenie w księdze wieczystej: 14248
Powierzchnia nieruchomości do oddania w dzierżawę: 1,35ha
Opis nieruchomości: RVI
Przeznaczenie nieruchomości, sposób jej użytkowania: Na cele rolne zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej
Wysokość czynszu dzierżawnego (rocznie) cena wywoławcza: 6  dt żyta rocznie tj. 435,36 zł
Wadium: 100 zł
Okres dzierżawy: Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat
 
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Unisław oraz nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy.
Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
Dzierżawca nie może zmienić przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego.
 
II. Czynsz dzierżawny:
Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca zobowiązany jest opłacić podatek rolny.
Podwyżka czynszu w trakcie trwania umowy dzierżawy jest dopuszczalna raz w roku z mocą od 1   stycznia w wysokości wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu roku bieżącego w stosunku do I półrocza roku poprzedniego na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego pod warunkiem pisemnego powiadomienia Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego bez konieczności zmiany umowy.
Czynsz płatny będzie jednorazowo do 31 marca (z góry za dany rok)  na konto Urzędu Gminy w Unisławiu.
 
III. WADIUM:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez uczestnika przetargu najpóźniej do dnia 28.03.2016r. (nie później niż 3 dni przed przetargiem) na konto tut. Urzędu Gminy w Unisławiu: Bank Spółdzielczy w Toruniu 34 9511 0000 2004 0016 4627 0001 wadium w wysokości 100,00 zł. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. W pozostałych przypadkach wadium zwraca się w terminie 3 dni roboczych  po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta.
 
IV. Podpisanie umowy dzierżawy:
Organizator przetargu zawiadomi dzierżawcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się od podpisania w/w umowy wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Wzór umowy dzierżawy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w każdym czasie bez zastosowania terminu wypowiedzenia w przypadku gdy dzierżawca nie będzie realizował postanowień wynikających z niniejszego ogłoszenia o przetargu.
Umowa dzierżawy może być wypowiedziana przez każdą ze stron przed upływem terminu, na który została zawarta po uprzednim miesięcznym pisemnym jej wypowiedzeniu.
 
V. Wymogi dotyczące oferty:
Oferty pisemne należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Unisławiu (pokój nr 10), ul. Parkowa 20 do dnia 31.03.2016r. do godz. 12ºº w zamkniętych kopertach z napisem: „Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych-część działki nr 51/1 w Głażewie”.
 
Pisemna oferta powinna zawierać:
1. imię i nazwisko oraz adres oferenta,
2. datę sporządzenia oferty,
3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
4. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,
5. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z wzorem umowy dzierżawy i jego akceptacji,
6. oferowaną roczną wysokość czynszu dzierżawnego wyrażoną w  kwocie ….. zł płatnego jednorazowo do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego ( z góry za dany rok) na konto tut. Urzędu
7. nr działki, powierzchnię do wydzierżawienia oraz miejscowość, w której jest położona,
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania przetargowego i wyniku przetargu.
9. Podpis oferenta
 
Do oferty winna zostać dołączona kserokopia wpłaty wadium.
 
VI. Otwarcie i rozstrzygnięcie przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 31.03.2016 r. o godz. 12.15 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20:
- część jawna przetargu o godz. 12.15
- część niejawna przetargu o godz. 12.45

Każdy uczestnik przedstawia komisji przetargowej dokument tożsamości. Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa sprawdza oryginały dowodów wpłat wadium okazane przez uczestników. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli: nie odpowiadają warunkom przetargu, zostały złożone po wyznaczonym terminie, nie zawierają danych wymienionych w niniejszym ogłoszeniu, są niekompletne lub budzą wątpliwości co do ich treści, do ofert nie dołączono kopii dowodu wpłacenia wadium. Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwarcia.

W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert. Przy wyborze najkorzystniejszej ofert komisja przetargowa bierze pod uwagę jako jedyne kryterium zaoferowaną cenę.
Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki przetargu określone w ogłoszeniu. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował co najmniej wywoławczej wysokości czynszu, a także jeżeli komisja przetargowa odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej oferty.
 
Przed otwarciem ofert uczestnik postępowania przetargowego zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości.
 
VII. Dodatkowe informacje:
Wójt Gminy Unisław zastrzega sobie prawo wycofania nieruchomości wystawionej do przetargu oraz unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny, a także prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Unisławiu, pokój nr 14, II piętro.
 
Treść niniejszego ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy a także na stronie internetowej www.bip.unislaw.pl.

1. Treść ogłoszenia. (816kB) pdf

2. Regulamin przetargu. (810kB) pdf

3. Druk oferty na dzierżawę gruntów. (202kB) pdf

4. Wzór umowy dzierżawy. (216kB) pdf

5. Informacja o przyczynie unieważnienia przetargu. (203kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sławomir Gołębiewski (1 marca 2016, 09:36:57)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (1 kwietnia 2016, 12:09:39)
Zmieniono: Dodanie wyniku przetargu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 385