zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Toruńskiej w Unisławiu.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IFS-ZP-V/09
wartość: Powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 16 października 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. Cena wybranej oferty: 1.179.445,04 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - cena. 
Unisław: Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Toruńskiej w Unisławiu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu ofert (278kB) pdf

___________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Postać dokumentu - plik do pobrania: Treść (264kB) pdf

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6866006, 6866309, faks 056 6866300.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.unislaw.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Toruńskiej w Unisławiu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Toruńskiej w Unisławiu, którą należy wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i przedmiaru robót stanowiących załączniki do SIWZ nr 5 i 6. ZAKRES ROBÓT: - kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV 300 mm, długość - 40,0 m, - kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE 80 mm, długość - 1651,0 mb, - kanalizacja sanitarna tłoczna-przyłącza z rur PE 40 mm, długość - 1475,0 mb, - kanalizacja sanitarna - studnie rewizyjne 1,2 m, - 4 szt., - kanalizacja sanitarna - przepompownie przydomowe typ INWAP - 46 szt., - kanalizacja deszczowa z rur PCV 300 mm, długość 1685,0 m, - kanalizacja deszczowa z rur PCV 200 mm, długość 62,0 m, - kanalizacja deszczowa - studnie rewizyjne 1,2 m, - 41 szt., - kanalizacja deszczowa - wpusty deszczowe 0,5 m - 31 szt., - kanalizacja deszczowa - osadnik piasku 1,5m - 1 szt. - kanalizacja deszczowa - odolejacz 1,5m - 1 szt..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 08.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu na rachunek bankowy nr 82 9511 0000 2004 0016 4627 0010 (wniesione do dnia 09.10.2009 roku włącznie); 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)..  

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 1. Warunki ogólne, które muszą spełniać Wykonawcy: a) Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. b) Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp. c) Przyjmą termin płatności do 30 dni od dnia przekazania faktury. d) Udzielą gwarancji na wykonane roboty na okres 5 lat. e) Wykonają zadanie w terminie nie dłuższym niż w ciągu 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. 2. Warunki szczegółowe. a) Doświadczenie Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał (zrealizował i zakończył) z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 zadania polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) oraz kanalizacji deszczowej o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto każde. b) Potencjał kadrowy Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby do realizacji zamówienia. Wykonawca przedstawi informacje dotyczące kandydata na stanowisko kierownika robót. Kandydat na wyżej wymienione stanowisko musi posiadać wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz powinien przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego. c) Sytuacja ekonomiczna Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, co najmniej 1.000.000,00 złotych. 3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia/ nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie: - w celu potwierdzenia, że posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy: a) Oświadczenie Wykonawcy - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszego siwz. b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - w celu potwierdzenia opisanego warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: c) Informację o doświadczeniu wykonawcy (Doświadczenie zawodowe) na formularzu zgodnym z treścią załącznika Nr 2 do siwz. Informacja musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 5.2.1 niniejszej siwz. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji zadania zostały wykonane należycie. d) Informację o osobach, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Potencjał kadrowy) na formularzu zgodnym z treścią załącznika Nr 3 siwz. Informacje musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5.2.2. niniejszej siwz. Do wykazu należy dołączyć kopie uprawnień budowlanych (przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane) wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. - w celu potwierdzenia opisanego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia e) Polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Informacja musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 5.2.3 siwz. - oraz: f) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (Formularz oferty) sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. g) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6 do siwz. h) Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę - Pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane. 3. Forma dokumentów. a) Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu. b) Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. c) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. d) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poświadczenia za zgodność z oryginałem winien dokonać Pełnomocnik. SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.unislaw.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Unisław, Ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, pok. nr 17.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260, Unisław (pokój nr 10 - sekretariat).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 
 
Pliki do pobrania:

1. SIWZ Treść (509kB) pdf
2. Załącznik nr 1 Treść (21kB) pdf
3. Załącznik nr 2 Treść (26kB) pdf
4. Załącznik nr 3 Treść (18kB) pdf
5. Załącznik nr 4 Treść (66kB) pdf

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna - Załącznik nr 5:
     Dokumentacja projektowa:
6. Strona tytułowa - Projekt budowlano-wykonawczy Treść (53kB) pdf
7. Opis techniczny Treść (359kB) pdf
8. Plan zagospodarowania - rysunek 1 Treść (2838kB) zip
9. Plan zagospodarowania - rysunek 2 Treść (2512kB) zip
10. Profil kanalizacji deszczowej - rysunek 3 Treść (982kB) zip
11. Profil kanalizacji deszczowej - rysunek 4 Treść (1098kB) zip
12. Profil kanalizacji sanitarnej tłocznej - rysunek 5 Treść (1487kB) zip
13. Profil kanalizacji sanitarnej tłocznej- przyłącza - rysunek 6 Treść (1769kB) zip
14. Pompownia domowa Treść (358kB) pdf
     
15. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Treść (2639kB) pdf
16. Przedmiar robót - Załącznik 6 Treść (287kB) pdf
17. Wzór Umowy - Załącznik 7 Treść (431kB) pdf

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Z dnia 30.09.2009r. Pytania i odpowiedzi - Treść (74kB) pdf
2. Z dnia 13.10.2009r. Pytania i odpowiedzi - Treść (404kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sławomir Gołębiewski (23 września 2009, 12:34:02)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (9 listopada 2009, 09:38:12)
Zmieniono: Korekta treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1646