zamówienie na:

Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 133.000 EURO
termin składania ofert: 16 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: KAWIARNIA WRZOS Szymon Regent Ul. Dworcowa 30 86-122 Bukowiec. Uzasadnienie wyboru: wybrano najkorzystniejszą ofertę. 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Unisław ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Unisław"

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE JAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Treść ogłoszenia (20kB) pdfNazwa i adres zamawiającego:
Wójt Gminy Unisław
ul. Parkowa 20
86-260 Unisław
Powiat chełmiński
Woj. Kujawsko- pomorskie
Tel  056 68 66 006 lub 68 66 066
Fax 056 68 66 300

Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U.z 2007r. nr 223,poz. 1655 z późn. zm.)
Postępowanie prowadzone jest z udziałem Komisji Przetargowej.
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.unislaw.pl
 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Wspólny Słownik Zamówień klasyfikacja:
CPV 55523100- 3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych.
CPV 55524000- 9 Usługi dostarczania posiłków do szkół.

Przedmiotem zamówienia jest dożywianie dzieci w szkołach z terenu gminy Unisław:
- Zespół Szkół w Unisławiu 
- Szkoła Podstawowa – Bruki Unisławskie
- Szkoła Podstawowa – Kokocko
- Szkoła Podstawowa – Grzybno
polegające na   przygotowaniu  i dostarczeniu jednodaniowych, gorących posiłków dzieciom w szkołach w naczyniach jednorazowych ze sztućcami jednorazowymi lub w naczyniach i ze sztućcami  jednorazowymi lub w naczyniach i ze sztućcami wielokrotnymi użytku, o których czystość zadba wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do wydawania posiłków.
Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od 04.01.2010r do 31.12.2010r, z uwzględnieniem przerw w nauce / ferii zimowych wiosennych i letnich i innych dni świątecznych /

Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem to ok. 159 uczniów ( liczba ta  w trakcie roku 2010 może ulec zmianie – zmniejszeniu lub zwiększeniu o 20% )
Dzienna ilość posiłków ok. 159. Unisław – ok. 86, Kokocko ok. 33, Bruki Unisławskie ok. 32, Grzybno – 8.
 
Zamawiający nie ponosi  konsekwencji za zmniejszenie ilości posiłków.
 
Posiłki muszą posiadać wymagana przepisami kaloryczność i muszą być sporządzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonywane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. Posiłki oferent dostarczać będzie własnym transportem, na własny koszt w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłku.
O czystość termosów zadba Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do wydawania posiłków uprawnionym uczniom.
Obiady będą dostarczane  w cyklu: na przemian zupa z wkładką i drugie danie 
Jedna porcja zupy powinna mieć objętość 400 ml i powinna zawierać wkładkę w postaci mięsa lub wędliny + 2 kromki chleba.
Drugie danie o gramaturze nie mniejszej niż 200 gramów : ziemniaki lub zamiennik ( makaron, ryż lub inne )oraz mięso – 100 g i surówka – 100 g.
Drugie danie  mogą stanowić pierogi, naleśniki z serem, kopytka, makaron z sosem, krokiety – 200 g.
Zamawiający nie dopuszcza, ażeby w ciągu tygodnia (5 dni) wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku.
Kaloryczność każdego posiłku nie powinna być mniejsza niż 450 kcal.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność zamawianego posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w zamówieniu.  Zamawiający kosztami badania obciąży Wykonawcę.

Godziny dostarczania posiłków: w godzinach umówionych z dyrektorami w/w szkół.

Brak możliwości składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości składania oferty wariantowej:
Brak  możliwości składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
od 04 stycznia 2010r.  do 31 grudnia 2010r.            
Dożywianie odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
W przetargu nieograniczonym  mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają  następujące warunki:
1) od co najmniej 2 lat prowadzą działalność w branży gastronomicznej;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego   i osób zdolnych do wykonywania zamówienia; 
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawa Zamówień  Publicznych.
          
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg  formuły „spełnia - nie spełnia” na podstawie dostarczonych  dokumentów.
      
Informacja na temat wadium:
Wymagane wadium w wysokości 3000 zł
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Unisławiu : Bank Spółdzielczy – Toruń
82 9511 0000 2004 0016 4627 0010
do dnia 15 grudnia 2009 roku do godz. 15oo

Kryteria oceny ofert:
Cena – 100%
 
Miejsce i termin składania ofert:
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy  w ul. Parkowa 20,  I piętro ( pokój nr 10).
- Termin składania ofert - 16 grudnia 2009r. godz. 10.00
- Termin otwarcia ofert - 16 grudnia 2009r. godz. 10.15
 
Termin związania ofertą:
1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do dnia ostatecznego rozstrzygnięcia protestu, w przypadku wniesienia protestu po upływie terminu do składania ofert.
 
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej
 
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące systemu zakupów:
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Nie przewiduje się przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
 
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Nie przewiduje się przeprowadzenia zamówień uzupełniających.
 

Pliki do pobrania:

1. SIWZ - Treść (603kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Sławomir Gołębiewski (4 grudnia 2009, 10:13:47)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (18 grudnia 2009, 12:04:06)
Zmieniono: Dodanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1714