zamówienie na:

Remont i modernizacja Domu Wiejskiego w miejscowości Błoto

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IFS-ZP-VI/09
wartość: Powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 11 stycznia 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: "IZOBUD GARDEN" Józef Karpiński, ul. Zamkowa3, 86-100 Świecie. Cena wybranej oferty: 328.582,84 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - cena.  
__________________________________________________________________________

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (330kB) pdf
__________________________________________________________________________

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu ofert (339kB) pdf
__________________________________________________________________________OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
- roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6866006, 6866309, faks 056 6866300.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.unislaw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja Domu Wiejskiego w miejscowości Błoto, którą należy wykonać na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych, przedmiarów robót stanowiących załączniki do SIWZ nr 5, 6, 6a, 6b.

Zakres robót obejmuje wykonanie:
- wymianę pokrycia dachu,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- termomodernizację budynku,
- instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- instalacji wentylacyjnej,
- instalacji urządzeń grzewczych,
- instalacji przeciwpożarowej,
- instalacji elektrycznej,
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 05.


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu na rachunek bankowy nr 82 9511 0000 2004 0016 4627 0010 (wniesione do dnia 08.01.2010 roku włącznie);
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają nastepujące warunki udziału w postępowaniu:

1. Warunki ogólne, które muszą spełniać Wykonawcy:
a) Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
b) Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.
c) Przyjmą termin płatności do 30 dni od dnia przekazania faktury.
d) Udzielą gwarancji na wykonane roboty na okres 5 lat.
e) Wykonają zadanie w terminie nie dłuższym niż w ciągu 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2. Warunki szczegółowe.

a) Doświadczenie
Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał (zrealizował i zakończył) z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 zadania polegające na remoncie, modernizacji, przebudowie, budowie obiektu budowlanego o wartości powyżej 300.000,00 zł brutto każde, z podaniem ich wartości i okresu trwania inwestycji.

b) Potencjał kadrowy
Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby do realizacji zamówienia. Wykonawca przedstawi informacje dotyczące kandydata na stanowisko kierownika budowy i kierowników robót. Kandydat na wyżej wymienione stanowisko musi posiadać wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.

c) Sytuacja ekonomiczna
Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, co najmniej 200.000,00 złotych.

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami.


Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:
- w celu potwierdzenia, że posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy:

a) Oświadczenie Wykonawcy - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszego siwz.

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- w celu potwierdzenia opisanego warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

c) Informację o doświadczeniu wykonawcy ("Doświadczenie zawodowe") na formularzu zgodnym z treścią załącznika Nr 2 do siwz. Informacja musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 5.2.1 niniejszej siwz. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji zadania zostały wykonane należycie.

d) Informację o osobach, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ("Potencjał kadrowy") na formularzu zgodnym z treścią załącznika Nr 3 siwz. Informacje musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5.2.2. niniejszej siwz. Do wykazu należy dołączyć kopie uprawnień budowlanych (przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane) w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalności: - konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi – kierownik budowy, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów – kierownik robót, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów – kierownik robót, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
- w celu potwierdzenia opisanego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

e) Polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Informacja musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 5.2.3 siwz.

- oraz:
f) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy „Formularz oferty” sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz.

g) Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę - Pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane.

3. Forma dokumentów.

a) Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu.

b) Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

c) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

d) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poświadczenia za zgodność  z oryginałem winien dokonać Pełnomocnik.
 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.unislaw.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Unisław, Ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, pok. nr 17.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260, Unisław (pokój nr 10 - sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn.: Remont i modernizacja Domu Wiejskiego w miejscowości Błoto jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania (Odnowa i rozwój wsi).


 
Pliki do pobrania:
SIWZ (521kB) pdf
Załączniki numer 1-4 do SIWZ:
Załączniki nr 1-4 do SIWZ (129kB) pdf
Załącznik nr 5 do SIWZ
   Dokumentacje projektowe:
   Projekt budowlany - branża budowlana (3944kB) zip
   Projekt budowlany - branża sanitarna (7209kB) zip
   Projekt budowlany - branża elektryczna (4729kB) zip
  
   Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - branża budowlana (1330kB) pdf
   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - branża elektryczna (3694kB) pdf

Przedmiar robót:
   - Załącznik nr 6 do SIWZ:  Treść (380kB) pdf
   - Załącznik nr 6a do SIWZ: Treść (339kB) pdf
   - Załącznik nr 6b do SIWZ: Treść (138kB) pdf

Wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ: Treść (442kB) pdf

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Z dnia 06.01.2010r. - Pytania i odpowiedzi (58kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sławomir Gołębiewski (17 grudnia 2009, 10:56:20)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (8 lutego 2010, 11:06:16)
Zmieniono: Dodanie ZP-403

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2046