zamówienie na:

Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.1.2019.MG
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 20 lutego 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 
___________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (262kB) pdf
___________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu (149kB) pdf
______________________________________________________________________________


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (809kB) pdf

Załączniki do SIWZ:

Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) oraz Szacunkowy przedmiar robót - załącznik nr 1 do SIWZ (5206kB) zip

Projekt umowy - załącznik nr 2 do SIWZ (945kB) pdf

Formularz ofertowy, oświadczenia - załącznik nr 3-5 do SIWZ (168kB) zip

Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SIWZ (51kB) word

Wykaz robót budowlanych, wykaz osób - załącznik nr 7-8 do SIWZ (98kB) zipPYTANIA WYKONAWCÓW DO TREŚCI SIWZ I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 12.02.2019 r. (213kB) pdf
metryczka


Odpowiada za treść: Chojnacki Marek
Opublikował: Chojnacki Marek (31 stycznia 2019, 15:14:12)

Ostatnia zmiana: Chojnacki Marek (20 lutego 2019, 13:05:05)
Zmieniono: Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 391