zamówienie na:

Rewitalizacja parku w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IFS-ZP-II/10
wartość: POWYŻEJ 14.000 EURO
termin składania ofert: 4 sierpnia 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Gmina Unisław działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Rewitalizacja parku w Unisławiu”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). Uzasadnienie: W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostały złożone dwie oferty przetargowe. Cena oferty nr 1 wynosi: 511.000,00 zł brutto, cena oferty nr 2 wynosi: 573.396,61 zł brutto. Zamawiający na sfinansowanie zadania przeznaczył kwotę: 438.215,00 zł brutto. W związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postanowiono jak w sentencji. 
__________________________________________________________________________

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (130kB) pdf
__________________________________________________________________________
 
 

Unisław: Rewitalizacja parku w Unisławiu
Numer ogłoszenia: 215278 - 2010; data zamieszczenia: 19.07.2010


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Unisław , ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6866006, 6866309, faks 056 6866300.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.unislaw.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja parku w Unisławiu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są prace budowlane związane z rewitalizacją parku w Unisławiu, którą należy wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i przedmiarów robót stanowiących załączniki do SIWZ nr 7a i 7b. Zakres i rodzaj robót: a) wykonanie nawierzchni chodników: - nawierzchnia z kostki kamiennej (granitowej - ciętej) - 1148,66 m2, - nawierzchnia z kostki betonowej - 443,30 m2, b) wykonanie płyty estradowej przed muszlą koncertową z nawierzchni syntetycznej - 179,15 m2, c) montaż ławek parkowych z oparciem o długości 1,70 m - 26 szt., d) montaż ławek bez oparcia o długości 2,40 m - 60 szt., e) ułożenie kabli w rowach kablowych - 799 m, f) montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych pod słupy oświetleniowe - 24 szt., g) montaż słupów oświetleniowych - 24 szt., h) montaż opraw oświetleniowych na słupie - 24 szt...
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.23.50-6, 39.11.36.00-3, 45.31.61.00-6, 39.11.36.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.10.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu na rachunek bankowy nr 82 9511 0000 2004 0016 4627 0010; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał (zrealizował i zakończył) z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 zadania polegające na budowie chodników, ścieżek rowerowych, parkingów o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każde.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby do realizacji zamówienia. Wykonawca przedstawi informacje dotyczące kandydatów na stanowisko kierownika budowy i kierownika robót. Kandydaci na wyżej wymienione stanowiska musi posiadać wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalności: - drogowej do kierowania robotami budowlanymi - kierownik budowy, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - kierownik robót, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów oraz przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, co najmniej 200.000,00 złotych.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający informuje, że zmiany w treści zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zgodnie z tym ustala się następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy: a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, b) zmian wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, c) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy - na skutek zaakceptowanej przez Zamawiającego zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia, d) zmian strony umowy - następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów, e) terminu wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności: - wystąpienia warunków atmosferycznych niepozwalających na wykonanie przedmiotu umowy , ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu gwarancji, - działania siły wyższej, - wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, mimo zachowania należytej staranności, - wystąpienia robót dodatkowych, - zmian dotyczących zatrudnienia podwykonawców, w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, że wykona umowę osobiście, - zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.unislaw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, pok. nr 17.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie Urzędu Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20 (I piętro, pokój nr 10).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. /Rewitalizacja parku w Unisławiu/, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania /Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju/ dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania /Odnowa i rozwój wsi/.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1759kB) pdf

Załączniki do siwz:
Formularz Oferty - zał. nr 1 do siwz (225kB) pdf
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych - zał. nr 2 do siwz (110kB) pdf
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 3 do siwz (94kB) pdf
Wzór oświadczenia Wykonawcy o doswiadczeniu zawodowym - zał. nr 4 do siwz (99kB) pdf
Wzór oświadczenia Wykonawcy o potencjale kadrowym - zał. nr 5 do siwz (86kB) pdf

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne – załącznik nr 6 do siwz
Dokumentacje projektowe
Projekt budowlany - branza budowlana (wymiana nawierzchni chodników, placu estradowego, wymiana i montaż ławek) (4290kB) zip
Projekt budowlany - branża elektryczna (oświetlenie alejek parkowych) (5830kB) zip
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - branża elektryczna (4319kB) pdf

Przedmiar robót - załącznik nr 7 do siwz:
- Przedmiar robót - zał. nr 7a do siwz (385kB) pdf
- Przedmiar robót - zał. nr 7b do siwz (267kB) pdf


Wzór umowy - zał. nr 8 (1421kB) pdf

__________________________________________________________________________

Nr sprawy IFS-ZP-II/10

Wyjaśnienie treści SIWZ - Treść wyjaśnienia (26kB) pdf

__________________________________________________________________________


metryczka


Opublikował: Chojnacki Marek (19 lipca 2010, 15:28:22)

Ostatnia zmiana: Chojnacki Marek (9 sierpnia 2010, 13:18:34)
Zmieniono: Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2189