zamówienie na:

Rewitalizacja parku w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IFS-ZP-III/10
wartość: POWYŻEJ 14.000 EURO
termin składania ofert: 24 sierpnia 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Firma „TED-HAL OGRODY” Tadeusz Sass, ul. Parkowa 17, 88-140 Gniewkowo. Cena wybranej oferty: 449.399,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - cena. 
_______________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (48kB) pdf
___________________________________________________________________________

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (119kB) pdf
___________________________________________________________________________
 
 
Unisław: Rewitalizacja parku w Unisławiu

Numer ogłoszenia: 243310 - 2010; data zamieszczenia: 09.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Unisław , ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6866006, 6866309, faks 056 6866300.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.unislaw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja parku w Unisławiu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są prace budowlane związane z rewitalizacją parku w Unisławiu, którą należy wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i przedmiarów robót stanowiących załączniki do SIWZ nr 7a i 7b. Zakres i rodzaj robót: a) wykonanie nawierzchni chodników: - nawierzchnia z kostki kamiennej (granitowej - ciętej) - 1148,66 m2, - nawierzchnia z kostki betonowej - 443,30 m2, b) wykonanie płyty estradowej przed muszlą koncertową z nawierzchni syntetycznej - 179,15 m2, c) montaż ławek parkowych z oparciem o długości 1,70 m - 26 szt., d) montaż ławek bez oparcia o długości 2,40 m - 60 szt., e) ułożenie kabli w rowach kablowych - 799 m, f) montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych pod słupy oświetleniowe - 24 szt., g) montaż słupów oświetleniowych - 24 szt., h) montaż opraw oświetleniowych na słupie - 24 szt.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.23.50-6, 39.11.36.00-3, 45.31.61.00-6, 39.11.36.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu na rachunek bankowy nr 82 9511 0000 2004 0016 4627 0010; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał (zrealizował i zakończył) z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 zadanie polegające na budowie chodników, ścieżek rowerowych, parkingów o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby do realizacji zamówienia. Wykonawca przedstawi informacje dotyczące kandydatów na stanowisko kierownika budowy i kierownika robót. Kandydaci na wyżej wymienione stanowiska musi posiadać wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalności: - drogowej do kierowania robotami budowlanymi - kierownik budowy, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - kierownik robót, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów oraz przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, co najmniej 200.000,00 złotych.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
-
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający informuje, że zmiany w treści zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zgodnie z tym ustala się następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy: a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, b) zmian wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, c) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy - na skutek zaakceptowanej przez Zamawiającego zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia, d) zmian strony umowy - następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów, e) terminu wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności: - wystąpienia warunków atmosferycznych niepozwalających na wykonanie przedmiotu umowy , ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu gwarancji, - działania siły wyższej, - wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, mimo zachowania należytej staranności, - wystąpienia robót dodatkowych, - zmian dotyczących zatrudnienia podwykonawców, w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, że wykona umowę osobiście, - zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.unislaw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, pok. nr 17.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie Urzędu Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20 (I piętro, pokój nr 10).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. /Rewitalizacja parku w Unisławiu/, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania /Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju/ dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania /Odnowa i rozwój wsi/.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: niePLIKI DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1781kB) pdf

Załączniki do siwz:
Formularz oferty - załącznik nr 1 (226kB) pdf
Wzór oswiadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustway Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 (110kB) pdf
Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 (95kB) pdf
Wzór oświadczenia Wykonawcy o doświadczeniu zawodowym - załącznik nr 4 (101kB) pdf
Wzór oświadczenia Wykonawcy o potencjale kadrowym - załącznik nr 5 (86kB) pdf

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne – załącznik nr 6 do siwz
Dokumentacje projektowe
Projekt budowlany - branza budowlana (wymiana nawierzchni chodników, placu estradowego, wymiana i montaż ławek) (4290kB) zip
Projekt budowlany - branża elektryczna (oświetlenie alejek parkowych) (5830kB) zip
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - branża elektryczna (4319kB) pdf

Przedmiar robót - załącznik nr 7 do siwz:
Przedmiar robót - załącznik nr 7a (385kB) pdf
Przedmiar robót - załącznik nr 7b (267kB) pdf


Wzór umowy - załącznik nr 8 (1434kB) pdf

__________________________________________________________________

Zapytania od Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego

Zapytanie 1 (29kB) pdf


metryczka


Opublikował: Chojnacki Marek (9 sierpnia 2010, 15:15:27)

Ostatnia zmiana: Chojnacki Marek (14 września 2010, 14:17:11)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1180