zamówienie na:

Dostawa używanego samochodu pożarniczego

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IFS-ZP-IV/10
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 1 września 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Firma „SAMOCHODY RATOWNICZE”, ul. Ustronie 3, 86-200 Chełmno. Cena wybranej oferty: 90.000,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - cena.  

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (435kB) pdfUnisław: Dostawa używanego samochodu pożarniczego
Numer ogłoszenia: 263396 - 2010; data zamieszczenia: 24.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Unisław , ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6866006, 6866309, faks 056 6866300.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.unislaw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa używanego samochodu pożarniczego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Przedmiotem zamówienia jest - Dostawa używanego samochodu pożarniczego. 2) Parametry samochodu: - używany samochód specjalny - pożarniczy, - rok produkcji - nie starszy niż 1999, - silnik wysokoprężny o mocy minimum 240KM, - napęd 4x2, - odprowadzenie spalin z przodu pojazdu, - zbiornik wodny o pojemności minimum 2000 litrów, - autopompa minimum 2400 litrów/min z wysokim (40Bar) i niskim (10bar) ciśnieniem, gaz w przedziale autopompy, - 2 szybkie natarcia po 90m - elektrycznie zwijane, - kabina jednomodułowa, w całości podnoszona, na minimum 7 osób - dla każdej osoby pasy bezpieczeństwa, minimum 6 uchwytów na aparaty oddechowe, - indywidualne oświetlenie dla każdego siedziska, - oświetlenie przedziału autopompy oraz skrytek na sprzęt, - oświetlenie jarzeniowe przestrzeni roboczej z boków i z tyłu pojazdu, - światła przeciwmgielne, - półki na sprzęt i węże regulowane, - na dachu elektryczny mechanizm na drabinę i 2 węże ssawne po 5m, - pneumatyczny maszt oświetleniowy, - skrzynia biegów automatyczna, - ABS, ASR, - retarder, - zaczep do holowania z tyłu, - rozrusznik pod kabiną do uruchamiania silnika gdy kabina jest podniesiona, - koła z tyłu bliźniacze, - wyposażony w urządzenia do sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej wozu uprzywilejowanego + dwie lampy stroboskopowe na przedniej atrapie, - brak śladów korozji i uszkodzeń, - stan techniczny bardzo dobry, - gwarancja - minimum 3 miesiące..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) Warunki ogólne: - Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, - Wykonawca przyjmuje termin płatności do 30 dni od dnia przekazania faktury, - Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na terminy określone w pkt. 3. ppkt. 4 SIWZ, - dostarczą przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia podpisania umowy. 2) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia/ nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.unislaw.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Unisław ul. Parkowa 20 86-260 Unisław.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.09.2010 godzina 10:15, miejsce: Urząd Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, (pokój nr 10 - sekretariat).

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   

  PLIKI DO POBRANIA:

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (517kB) pdf

  Załączniki do siwz:

  Zał nr 1. Formularz oferty (61kB) pdf

  Zał nr 2. Oświadczenie wykonawcy (39kB) pdf

  Zał nr 3. Opis przedmiotu zamówienia (106kB) pdf

  Zał nr 4. Wzór umowy (134kB) pdf

   

  Zapytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

  Wyjaśnienie do siwz z dnia 27.08.2010r. (258kB) pdf

  metryczka


  Opublikował: Pałucka Maria (24 sierpnia 2010, 16:24:49)

  Ostatnia zmiana: Chojnacki Marek (2 września 2010, 10:17:42)
  Zmieniono: Dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  rejestr zmian tej informacji »


  Liczba odsłon: 1108