zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bruki Unisławskie, Bruki Kokocka, Błoto, Kokocko.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IFS-ZP-V/10
wartość: Powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 22 września 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Konsorcjum firm: Firma Wielobranżowa KADA-BIS Adam Kaniewski (lider konsorcjum), ul. Wydmy 3, 85-188 Bydgoszcz; KADA-BIS Grupa Budowlana Sp. z o.o. (partner konsorcjum), ul. Wydmy 3, 85-188 Bydgoszcz; Cena wybranej oferty: 1.970.978,55 zł brutto. 
_____________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (48kB) pdf
_____________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (46kB) pdf
_____________________________________________________________________________________

 

Unisław: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bruki Unisławskie,
Bruki Kokocka, Błoto, Kokocko
Numer ogłoszenia: 278546 - 2010; data zamieszczenia: 06.09.2010


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Unisław , ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6866006, 6866309, faks 056 6866300.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.unislaw.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bruki Unisławskie, Bruki Kokocka, Błoto, Kokocko.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są prace budowlane związane z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Bruki Unisławskie, Bruki Kokocka, Błoto, Kokocko, które należy wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiarów robót stanowiących załączniki do SIWZ nr 7a i 7b. Zakres robót dotyczy wykonania: a) rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 40 mm, długość - 1521,0 mb, b) rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 50 mm, długość - 37,0 mb, c) rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm, długość - 195,0 mb, d) rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 110 mm, długość - 8002,0 mb, e) rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 160 mm, długość - 5135,0 mb, f) hydrantów pożarowych nadziemnych o średnicy 80 mm - 30 kpl. g) studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1500 mm o głębokości 3 m - 74 szt., h) przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi (PS) przy grubości ściany 20 cm średnica otworu 10 mm - 19 szt., i) uzbrojenia studzienki wodomierzowej - 74 szt..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.21.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu na rachunek bankowy nr 82 9511 0000 2004 0016 4627 0010; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał (zrealizował i zakończył) z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 zadania polegające na budowie sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto każde. Informacja o doświadczeniu wykonawcy (Doświadczenie zawodowe) na formularzu zgodnym z treścią załącznika Nr 4 do siwz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 5.2.1 siwz. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji zadania zostały wykonane należycie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby do realizacji zamówienia. Wykonawca przedstawi informacje dotyczące kandydata na stanowisko kierownika budowy. Kandydat na wyżej wymienione stanowisko musi posiadać wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane) w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - kierownik budowy oraz przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego. Informacja o osobach, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Potencjał kadrowy) na formularzu zgodnym z treścią załącznika Nr 5 siwz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5.2.2. siwz.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, co najmniej 1.000.000,00 złotych. W celu potwierdzenia opisanego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Informacja musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 5.2.3 siwz.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający informuje, że zmiany w treści zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zgodnie z tym ustala się następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy: a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, b) zmian wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, c) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy - na skutek zaakceptowanej przez Zamawiającego zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia, d) zmian strony umowy - następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów, e) zmian dokumentacji projektowej dokonanych na wniosek zamawiającego, f) terminu wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności: - wystąpienia warunków atmosferycznych niepozwalających na wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu gwarancji, - opóźnienia przekazania przez Zamawiającego placu budowy, - działania siły wyższej, - wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, mimo zachowania należytej staranności, - wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, - zmian dotyczących zatrudnienia podwykonawców, w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, że wykona umowę osobiście, - zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.unislaw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, pok. nr 17.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie Urzędu Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20 (I piętro, pokój nr 10).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. /Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bruki Unisławskie, Bruki Kokocka, Błoto, Kokocko/, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania /Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej/.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

___________________________________________________________________________________


Pliki do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2021kB) pdf
Załączniki do SIWZ:
   Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ (235kB) pdf
   Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ (116kB) pdf
   Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ (101kB) pdf
   Wzór oświadczenia Wykonawcy o doświadczeniu zawodowym - załącznik nr 4 do SIWZ (112kB) pdf
   Wzór oświadczenia Wykonawcy o potencjale kadrowym - załącznik nr 5 do SIWZ (92kB) pdf
Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna - załącznik nr 6 do SIWZ
   Dokumentacja projektowa:
   Dokumentacja projektowa (1798kB) pdf
   Plan zagospowarowania terenu:
    Rysunek nr 9 (973kB) pdf
   Rysunek nr 12 (3679kB) pdf
   Rysunek nr 15 (1048kB) pdf
   Rysunek nr 16 (774kB) pdf
   Rysunek nr 18 (207kB) pdf
   Rysunek nr 19 (339kB) pdf
   Rysunek nr 20 (907kB) pdf
   Rysunek nr 21 (685kB) pdf
   Rysunek nr 22 (1905kB) pdf
   Rysunek nr 23 (394kB) pdf
   Rysunek nr 24 (743kB) pdf
   Rysunek nr 25 (1484kB) pdf
   Rysunek nr 26 (1630kB) pdf
   Rysunek nr 27 (748kB) pdf
   Rysunek nr 28 (1049kB) pdf
   Rysunek nr 29 (649kB) pdf
   Rysunek nr 30 (2245kB) pdf
   Rysunek nr 31 (298kB) pdf
   Rysunek nr A (272kB) pdf
   Rysunek nr B (910kB) pdf
   Rysunek nr C (2679kB) pdf
   Rysunek nr D (897kB) pdf
   Specyfikacja techniczna (941kB) pdf
   Przedmiar robót:
       - Załącznik nr 7a do SIWZ (549kB) pdf
       - Załącznik nr 7b do SIWZ (184kB) pdf
   Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ (1684kB) pdf


 
PYTANIA WYKONAWCÓW DO TREŚCI SIWZ I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO


1. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 14.09.2010 r. - Treść (245kB) pdf
2. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 16.09.2010 r. - Treść (207kB) pdf
 

 

metryczka


Opublikował: Sławomir Gołębiewski (6 września 2010, 11:59:40)

Ostatnia zmiana: Chojnacki Marek (6 października 2010, 14:53:52)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1510