zamówienie na:

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Głażewo

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IFS-ZP-VI/10
wartość: poniżej 14 tyś euro
termin składania ofert: 12 października 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Gmina Unisław działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Głażewo”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Uzasadnienie: W dniu 12.10.2010 r. Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Głażewo” w trybie przetargu nieograniczonego. W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.  
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (327kB) pdf


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Unisław ogłasza
przetarg nieograniczony na remont świetlicy wiejskiej
w miejscowoąści Głażewo.

 

Termin składania ofert - 12.10.2010r. godz. 10:00, Urząd Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, pok. nr 10.

Kryterium oceny ofert - cena=100%.

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia - Pan Marek Gesing, tel. (56) 68 68 721.

Szczegółowa dokumentacja dostępna jest w Urzędzie Gminy Unisław, Ul. Parkowa 20, pok. nr 17.

Otwarcie ofert - 12.10.2010r. godz. 10:15, Urząd Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, pok. nr 16.

Postać dokumentu - pliki do pobrania:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (1854kB) pdf
Formularz oferty (218kB) pdf
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp (113kB) pdf
Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (95kB) pdf
Wzór oświadczenia Wykonawcy o doświadczeniu zawodowym (108kB) pdf
Wzór oświadczenia Wykonawcy o potencjale kadrowym (89kB) pdf
Przedmiar robót (414kB) pdf   Przedmiar robót - cz.2 (183kB) pdf
Wzór umowy (1361kB) pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (6486kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Pałucka Maria (27 września 2010, 14:51:10)

Ostatnia zmiana: Chojnacki Marek (13 października 2010, 12:17:33)
Zmieniono: Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1840