zamówienie na:

Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Bruki Kokocka

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IFS-ZP-VII/10
wartość: poniżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 25 października 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: ZAKŁAD STOLARSKI I USŁUGI WIELOBRANŻOWE KAPEJA ROBERT, ul. Kątna 2, 88-140 Gniewkowo. Cena wybranej oferty: 15.268,18 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  
___________________________________________________________________________

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (194kB) pdf
___________________________________________________________________________

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (274kB) pdf
___________________________________________________________________________


Unisław: Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Bruki Kokocka

Numer ogłoszenia: 324324 - 2010; data zamieszczenia: 08.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Unisław , ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6866006, 6866309, faks 056 6866300.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.unislaw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Bruki Kokocka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany 5 istniejących okien drewnianych na nowe drewniane w obiekcie zabytkowym świetlicy wiejskiej w miejscowości Bruki Kokocka, którą należny wykonać na podstawie Przedmiaru Robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust 1. ustawy Prawo Zamówień Publicznych o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający informuje, że zmiany w treści zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zgodnie z tym ustala się następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy: 1. zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 2. zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 3. zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy - na skutek zaakceptowanej przez Zamawiającego zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia, 4. zmiana strony umowy - następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów, 5. zmian dokumentacji projektowej dokonane na wniosek Zamawiającego, 6. zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności: - wystąpienie warunków atmosferycznych niepozwalających na wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu gwarancji, - opóźnienia przekazania przez Zamawiającego placu budowy, - działania siły wyższej, - wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, mimo zachowania należytej staranności, - wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, - zmian dotyczących zatrudnienia podwykonawców, w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, że wykona umowę osobiście, - zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.unislaw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Unisław ul. Parkowa 20 86-260 Unisław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Unisław ul. Parkowa 20 86-260 Unisław.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


PLIKI DO POBRANIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (3364kB) pdf

Załączniki do SIWZ

Formularz Oferty - załącznik Nr 1 do SIWZ (470kB) pdf

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zał. Nr 2 do SIWZ (259kB) pdf

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 3 do SIWZ (220kB) pdf

Przedmiar robót - zał. Nr 4 do SIWZ (446kB) pdf

Projekt umowy - zał. Nr 5 do SIWZ (2892kB) pdf

Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót - zał. Nr 6 do SIWZ (1183kB) pdf


metryczka


Opublikował: Chojnacki Marek (8 października 2010, 10:15:38)

Ostatnia zmiana: Marek Gesing (4 listopada 2010, 12:57:08)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1376