zamówienie na:

Budowa chodnika w ulicy Toruńskiej w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IFS-ZP-IX/10
wartość: Powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 29 października 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: „BOGMAR” Sp. z o.o. Ostromecko, ul. Kasztanowa 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, Cena wybranej oferty: 548.000,00 zł bruttoUzasadnienie wyboru oferty: Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się jedynym kryterium oceny: cena – 100%. „BOGMAR” Sp. z o.o. otrzymał 76,16 pkt.  
________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (193kB) pdf
________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu ofert z dnia 04.11.2010 r. (448kB) pdf
________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu ofert z dnia 29.10.2010 r. (391kB) pdf
___________________________________________________________________________

Unisław: Budowa chodnika w ulicy Toruńskiej w Unisławiu

Numer ogłoszenia: 332876 - 2010; data zamieszczenia: 15.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Unisław , ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6866006, 6866309, faks 056 6866300.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.unislaw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika w ulicy Toruńskiej w Unisławiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno, od km 17+544 do km 19+266 o długości 1.722km, w ulicy Toruńskiej w Unisławiu, którą należy wykonać na podstawie przedmiaru robót, przekrojów konstrukcyjnych, planów sytuacyjnych oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm, na podsypce cementowo-piaskowej - 3.080,26m2, obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm, na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem - 3.078,26m, wykonanie nawierzchni z kolorowej kostki brukowej betonowej o grubości 8cm, na podsypce cementowo piaskowej - zjazdy - 786,4m2, podbudowy betonowe bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu - 12cm - 786,4m2, obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem - 369,7m,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu na rachunek bankowy nr 82 9511 0000 2004 0016 4627 0010 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275). W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał (zrealizował i zakończył) z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 3 zadania polegające na budowie, przebudowie bądź modernizacji drogi/chodnika o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto. Informacja o doświadczeniu wykonawcy (Doświadczenie zawodowe) na formularzu zgodnym z treścią załącznika Nr 4 do siwz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 5.2.1 siwz. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji zadania zostały wykonane należycie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby do realizacji zamówienia. Wykonawca przedstawi informacje dotyczące kandydatów na stanowisko kierownika budowy i kierownika robót. Kandydaci na wyżej wymienione stanowiska musi posiadać wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego. Informacja o osobach, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Potencjał kadrowy) na formularzu zgodnym z treścią załącznika Nr 5 siwz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5.2.2. siwz.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, co najmniej 500.000,00 zł W celu potwierdzenia opisanego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Informacja musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 5.2.3 siwz.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający informuje, że zmiany w treści zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zgodnie z tym ustala się następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy: a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, b) zmian wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, c) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy - na skutek zaakceptowanej przez Zamawiającego zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia, d) zmian strony umowy - następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów, e) zmian dokumentacji projektowej dokonanych na wniosek zamawiającego, f) terminu wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności: - wystąpienia warunków atmosferycznych niepozwalających na wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu gwarancji, - opóźnienia przekazania przez Zamawiającego placu budowy, - działania siły wyższej, - wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, mimo zachowania należytej staranności, - wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, - zmian dotyczących zatrudnienia podwykonawców, w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, że wykona umowę osobiście, - zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.unislaw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Unisław ul. Parkowa 20 86-260 Unisław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie Urzędu Gminy Unisław, ul. Parkowa 20 86-260 Unisław (I piętro, pokój nr 10).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


PLIKI DO POBRANIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (4198kB) pdf


Załączniki do siwz

Formularz Oferty - zał. Nr 1 do siwz (477kB) pdf

Oswiadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków okreslonych w art. 22 ust. 1 Pzp - zał. Nr 2 do siwz (250kB) pdf

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - zał. Nr 3 do siwz (215kB) pdf

Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu zawodowym - zał. Nr 4 do siwz (234kB) pdf

Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym - zał. Nr 5 do siwz (190kB) pdf

Przedmiar robót - zał. Nr 6 do siwz (1317kB) pdf

Projekt umowy - zał. Nr 7 do siwz (3096kB) pdf

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - zał. Nr 8 do siwz (7196kB) pdf

Plan sytuacyjno-wysokościowy 2.1 - zał. Nr 9 do siwz (1402kB) pdf

Plan sytuacyjno-wysokościowy 2.2 - zał. Nr 10 do siwz (1391kB) pdf

Plan sytuacyjno-wysokościowy 2.3 - zał. Nr 11 do siwz (1353kB) pdf

Przekrój konstrukcyjny zjazdu - zał. Nr 12 do siwz (554kB) pdf

Przekroje konstrukcyjne - zał. Nr 13 do siwz (489kB) pdf

Orientacja chodnika na mapie 1:25 000 - zał. Nr 14 do siwz (983kB) pdf


metryczka


Opublikował: Chojnacki Marek (15 października 2010, 13:02:43)

Ostatnia zmiana: Marek Gesing (9 listopada 2010, 11:34:56)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1967