zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (przyłącza) w ul. Toruńskiej w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GBK-ZP-1/10
wartość: Powyżej 14.000 Euro
termin składania ofert: 29 listopada 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: P.H.U. ORPOD, 86-253 Kijewo Królewskie 53e. 
Unisław: Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (przyłącza) w ul. Toruńskiej w Unisławiu
Numer ogłoszenia: 321139 - 2010; data zamieszczenia: 12.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

___________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (43kB) pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (329kB) pdf

___________________________________________________________________________________

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Unisław , ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6866006, 6866309, faks 056 6866300.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.unislaw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (przyłącza) w ul. Toruńskiej w Unisławiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Zamówienie obejmuje budowę: - kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE 90 mm L=644,0 m - kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - zasuwy z 80 - szt. 4 - kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE 40 mm L= 164,0 m - kanalizacja sanitarna - przepompownie przydomowe typ INWAP - szt. 9 2) CPV Główny przedmiot 45.23.24.10-9.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: WADIUM 1. Wysokość wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 5.000,00 zł. Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą. 2. Forma wadium: Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w aert. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Urząd Gminy Unisław Bank Spółdzielczy Toruń 82 9511 0000 2004 0016 4627 0010 Do oferty należy dołączyć poświadczoną przez Wykonawcę kopię polecenia przelewu oraz podać konto, na które należy zwrócić wpłacone wadium. Oryginał wadium wnoszonego w formie poręczenia lub gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty. 4. Termin wniesienia wadium: Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesienie w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Oferta nie zabezpieczona wadium w odpowiedniej wysokości nie będzie rozpatrywana, a Wykonawca będzie wykluczony z udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 5. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4)Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) Spełniają warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP czyli: - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie wykonał minimum 3 roboty polegające na budowie kanalizacji sanitarnej o długości minimum 700 mb. - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zadania Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże przynajmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie budowy sieci wod-kan. - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) Spełniają warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP czyli: - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie wykonał minimum 3 roboty polegające na budowie kanalizacji sanitarnej o długości minimum 700 mb. - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zadania Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże przynajmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie budowy sieci wod-kan. - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) Spełniają warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP czyli: - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie wykonał minimum 3 roboty polegające na budowie kanalizacji sanitarnej o długości minimum 700 mb. - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zadania Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże przynajmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie budowy sieci wod-kan. - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego zgodnie z projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikłych z udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców lub dokonanych modyfikacji lub zmian przez Zamawiającego. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podpisanie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień w zakresie terminu realizacji zamówienia w przypadku: 1) działania siły wyższej 2) wstrzymania prac lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.unislaw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Unisław; 86-260 Unisław, ul. Parkowa 20, pokój nr 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Unisław, 86-260 Unisław, ul. Parkowa 20, pokój nr 10.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania:

SIWZ (537kB) pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ (50kB) pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ (32kB) pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ (13kB) pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ (17kB) pdf
Załącznik nr 5 do SIWZ (14kB) pdf
Załącznik nr 6 do SIWZ (148kB) pdf

     Załącznik nr 7 do SIWZ - PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
       Opis (128kB) pdf
       Mapa nr 1 (348kB) pdf
       Mapa nr 2 (516kB) pdf
       Mapa nr 3 (389kB) pdf
       Mapa nr 4 (310kB) pdf
       Mapa nr 5 (518kB) pdf
       Mapa nr 6 (517kB) pdf
       Mama nr 7 (531kB) pdf
       Mapa nr 8 (66kB) pdf
       Mapa nr 9 (51kB) pdf

Załącznik nr 8 do SIWZ (107kB) pdf
Załącznik nr 9 do SIWZ (1429kB) pdf
_____________________________________________________________________________

ZAPYTANIA OD WYKONAWCÓW:

Zapytania nadesłane w dniach 12-18 listopada 2010r. (324kB) pdf
Zapytania nadesłane w dniach 19-22 listopada 2010r. (19kB) pdf
Zapytania nadesłane w dniach 23-25 listopada 2010r. (38kB) pdf
Sprostowanie dotyczące zapytania o ilość podsypki (14kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sławomir Gołębiewski (12 listopada 2010, 12:46:15)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (29 grudnia 2010, 09:56:48)
Zmieniono: Dodanie informacji o zamówieniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2191