zamówienie na:

Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Unisław.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: Powyżej 14.000 Euro
termin składania ofert: 22 grudnia 2010  09:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: USŁUGI GASTRONOMICZNE SZYMON REGENT, 89-525 SUCHA, SUCHA 87. 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Unisław


__________________________________________________________________________

Ogłoszenie o wyborze oferty (20kB) pdf
__________________________________________________________________________OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 22, 86-260 Unisław,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 68 68 732, faks 56 68 68 732.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Unisław.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Unisław: - Zespół Szkół w Unisławiu ( szkoła podstawowa i gimnazjum) - Szkoła Podstawowa
w Brukach Unisławskich - Szkoła Podstawowa w Grzybnie - Szkoła Podstawowa w Kokocku polegające na przygotowaniu , dostarczeniu i wydawaniu 25.160 jednodaniowych , gorących posiłków z możliwością zmniejszenia posiłków w zależności od
bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi konsekwencji za zmniejszenie ilości posiłków. Liczba dzieci może być weryfikowana z 1 dniowym wyprzedzeniem. Posiłki będą dostarczane w naczyniach jednorazowych ze sztućcami
jednorazowymi lub w naczyniach i ze sztućcami wielokrotnego użytku ( o dostarczenie tego rodzaju naczyń i sztućców i ich czystość zadba wykonawca. Naczynia i sztućce musza posiadać wymagane atesty dopuszczające ich wykorzystanie w
żywieniu ludzi. Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od 3 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011r. z uwzględnieniem przerw w nauce (np. ferii, dni świątecznych oraz wakacji) Dzienna ilość
posiłków - 136 : . - Zespół Szkół w Unisławiu ( szkoła podstawowa i gimnazjum) - 70 - Szkoła Podstawowa w Brukach Unisławskich - 27 - Szkoła Podstawowa w Grzybnie - 11 - Szkoła Podstawowa w Kokocku - 28 Posiłki będą dostarczane na
przemian: zupa z wkładką i drugie danie z surówką. Drugie danie mogą stanowić pierogi, naleśniki z serem, kopytka, makaron z sosem, krokiety. Wykonawca przygotowywać będzie posiłki o kaloryczności każdego nie mniejszej niż 450 kcal.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność i jakość zamawianego posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w zamówieniu zamawiający kosztami badania obciąży
Wykonawcę. Jedna porcja zupy powinna mieć objętość 400 ml i powinna zawierać wkładkę w postaci 40 g mięsa lub kiełbasy plus 3 kromki chleba, drugie danie ziemniaki lub zamiennik (makaron, ryż, kasza) 200g, mięso 100g, surówka 100 g
Drugie danie stanowić mogą : pierogi, naleśniki z serem, kopytka, makaron z sosem, krokiety- 200g. Zamawiający nie dopuszcza ażeby w ciągu (10 dni) wystąpiła powtarzalność tego samego posiłku. Dopuszcza się możliwość podania 1 raz w
tygodniu dania jarskiego . Wykonawca będzie podawał tygodniowy jadłospis do wiadomości dyrektorów szkół oraz do ośrodka pomocy społecznej. Posiłki muszą być sporządzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia
zbiorowego. Muszą być wykonywane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie
odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Wykonawca zadba o czystość termosów , w których odbywać się będzie transport posiłków. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne
w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania próbek posiłków do celów sanitarno- epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do wydawania posiłków uprawnionym uczniom. Po spożyciu posiłków , wykonawca na własny koszt usunie z terenu szkoły zużyte naczynia jednorazowego użytku, lub brudne naczynia
wielorazowego użytku oraz wszelkie odpadki żywnościowe. Do zadań wykonawcy należeć będzie również utrzymanie porządku w udostępnionych pomieszczeniach. Harmonogram dostarczania posiłków Wykonawca ustali z dyrektorami w/w szkół.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
Przesyłanie ogłoszeń http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=ZP-400&strona=6
1 z 3 2010-12-14 10:18

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych i którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo
zamówień publicznych

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonanie , w okresie ostatnich trzech lat przed przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w
ciągu ostatnich 3 lat wykonał minimum 1 usługę zbliżoną zakresem do usług objętych przedmiotem zamówienia. Za usługę zbliżoną Zamawiający uzna przygotowanie i dostarczenie minimum 1500 posiłków miesięcznie. Ocena spełniania
warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły (spełnia- nie spełnia) na podstawie dostarczonych dokumentów.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca dysponuje minimum 1 środkiem transportu przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności przez państwowego Inspektora
Sanitarnego. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia-nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
Przesyłanie ogłoszeń http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=ZP-400&strona=6
2 z 3 2010-12-14 10:18
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz oferty (załącznik nr 1) 2. Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2) 3. Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (załącznik nr 3) 4.
Wykaz narzędzi (załącznik nr 4) 5. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu (załącznik nr 5) 6. Oświadczenie o osobach uprawnionych do podpisywania umów ( załącznik nr 6) 7. Wykaz podwykonawców (załącznik nr 7)
8. Wzór umowy (załącznik nr 8 )

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.unislaw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GOPS w Unisławiu, ul. Parkowa 22, 86-260 Unisław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2010 godzina 09:00, miejsce: GOPS w Unisławiu, ul. Parkowa 22, 86-260 Unisław.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Dokumenty do pobrania:

SIWZ wraz z załącznikami (641kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sławomir Gołębiewski (14 grudnia 2010, 11:11:36)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (23 grudnia 2010, 09:54:26)
Zmieniono: Dodanie wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1339